PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Magdalena Szponar: Oferty w konkursach NFZ są i będą jawne, a od 2014 r. zagwarantują to kolejne zmiany w prawie

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: Magdalena Szponar
05-12-2013, 12:30
Magdalena Szponar: Oferty w konkursach NFZ są i będą jawne, a od 2014 r. zagwarantują to kolejne zmiany w prawie Magdalena Szponar, radca prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Szponar w Zamościu (foto: archiwum)
W ostatnim czasie infoDENT24.pl poruszał problem wglądu do ofert konkurentów – „Walczący o kontrakty NFZ, mają prawo do poznania ofert konkurentów” oraz „Protokoły negocjacyjne z NFZ stanowią informację publiczną”. Kwestię tą dokładnie użytkownikom portalu infoDENT24.pl wyjaśnia Magdalena Szponar, radca prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Szponar w Zamościu.
Do tej pory NFZ skutecznie odmawiał oferentom ujawnienia treści konkurencyjnych ofert. Orzeczenia sądów w tym zakresie również były niekorzystne dla ubiegających się o wgląd. Jednak linia orzecznicza uległa zmianie.

Jednym z pierwszych prawomocnych (ostatecznych i kończących tryb odwoławczy) wyroków był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie o sygn. akt. VI SA/Wa 1578/11, w którym Sąd orzekł uprawnienie do wglądu do ofert konkurentów. Sprawa ta była prowadzona z sukcesem przez reprezentowaną przeze mnie Kancelarię.

Na kanwie tej sprawy wskazać należy, że ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania w przypadku postępowań konkursowych, ponieważ dotyczy ona osób fizycznych, nie przedsiębiorców startujących w konkursie.

Dodatkowo założyć trzeba, że zapewne (wobec dotychczasowej praktyki NFZ polegającej na braku zgody na udostępnienie akt), żaden z lekarzy składających ofertę nie zastrzegał, iż zawiera ona informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, a tylko stosowne zabezpieczenie takowych informacji oraz zastrzeżenie uprawnia do zachowania ich w tajemnicy. Wobec tego nie ma przeszkód, aby oferty mogły być ujawnione.

Brak danych wrażliwych

W ofertach zapewne nie ma także danych wrażliwych (bo są nimi np. informacje o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub skazaniach). Wszak w ofertach przygotowanych na formularzach udostępnionych przez NFZ zawarto informacji dotyczące: przedsiębiorstwa, oferowanego sprzętu, wykształcenia personelu, zaoferowanej ceny. Bez wątpienia nie są to dane, które można by zakwalifikować jako dane wrażliwe.

Dodatkowo za jawnością ofert przemawia interpretacja art. 142 ust. 5 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określająca, że tylko i wyłącznie częścią niejawną postępowania konkursowego objęte są konkretne czynności komisji oraz negocjacje, natomiast nie ma w nim mowy o treści samych ofert.

Kto jest uprawniony do wglądu w oferty

Podobne orzeczenia, umożliwiające wgląd do ofert, wydane zostały w sprawach o sygn. akt II GSK 121/12, VI SA/Wa 1052/10, II GSK 264/10 - zdanie odrębne). Pamiętać należy, że orzeczenia te dotyczą tych oferentów, którzy złożyli odwołanie od decyzji NFZ. Dodatkowo z uprawnienia do wglądu w oferty w przeprowadzonych już przez NFZ postępowaniach konkursowych będą mogli skorzystać inni wykonawcy, jeżeli w danym postępowaniu złożone zostało odwołanie przez któregokolwiek z wykonawców.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Magdalena Szponar   jawność ofert   ekspert_infodent24pl  

POLECAMY W SERWISACH