Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina, z w związku z ustawą z dnia 25.07.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1162) istnieje obowiązek wykonywania testów podstawowych przez jednostki organizacyjne użytkujące aparaty rentgenowskie.

Stomatolodzy, którzy zamierzają nabyć aparaty rentgenowskie powinni, wraz z zakupem urządzenia, otrzymać właściwy zestaw do prowadzenia testów podstawowych.
Jednocześnie, dostawca urządzenia radiologicznego powinien przeszkolić obsługę placówki w zakresie wykonywania testów podstawowych potwierdzając ten fakt stosownym certyfikatem.

Źródło: oil.krakow.pl

Przypomnijmy, że ustawa - Prawo atomowe jest obecnie przedmiotem dyskusji pomiędzy środowiskiem stomatologów, a Ministerstem Zdrowia. Celem rozmów jest zmniejszenie obowiązków związanych z eksploatacją aparatów rentgenowskich wewnątrzustnych używanych w gabinetach dentystycznych.

Ułatwienia w radiologii - konkretne pomysły