Kwestia ta jest szeroko komentowana w branży stomatologicznej. Precyzyjne zalecenia, dotyczące nie tylko pozyskiwania i stosowania, ale oczywiście utylizacji amalgamatu, mają zminimalizować ryzyko wykorzystywania związków rtęci z innymi metalami. Ryzyko to niestety w największym stopniu dotyczy dentystów, którzy wszak mają najczęstszy kontakt z parami rtęci, tymczasem środki zaradcze, jak amalgamaty kapsułkowane, nie rozwiązują problemu. Nie tylko jednak stomatolodzy są zagrożeni okazuje się, że toksyczne związki rtęci wyzwalają się m.in. podczas kremacji ciał z plombami amalgamatowymi.

Plomby te niosą coraz większe zagrożenie, a to ze względu na powszechne stosowanie w otoczeniu człowieka fal elektromagnetycznych o dużej energii. Tomografia komputerowa, nadmierne używanie telefonów komórkowych sprzyja uwalnianiu toksycznej rtęci z wypełnień amalgamatowych.

World Dental Federation podejmuje konkretne działania sprzyjające ograniczeniu i stopniowemu eliminowaniu amalgamatu z środowiska człowieka.

Światowa Organizacja Stomatologiczna (FDI), wraz z firmą Dental Recycling North America (DRNA) - globalnym liderem w recyklingu odpadów stomatologicznych, zapowiadają podjęcie wspólnych działań zmierzających do powstania międzynarodowych zapisów dotyczących sposobu utylizacji amalgamatu stomatologicznego.

Pierwszym z efektów podjętych już działań, jest zaakceptowanie przez ONZ i WHO pilotażowego programu, w trakcie którego w Ugandzie, Kenii i Tanzanii zostaną uruchomione utylizatornie pozyskujące rtęć z amalgamatów. Drugim etapem programu będzie właściwa dekontaminacja bądź przetworzenie stopu. Jeżeli projekt osiągnie sukces w Afryce, DRNA zamierza rozpowszechnić działania także na innych kontynentach.
Przedstawiciele FDI oraz DRNA podkreślają, że powszechne niegdyś amalgamaty stomatologiczne, są obecnie niewłaściwie utylizowane. Organizacje przypominają, że amalgamaty zawierają związki rtęci, dlatego powinny podlegać specjalnej procedurze recyklingu. Tymczasem w wielu krajach są utylizowane bez żadnej kontroli.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że za ich postulatami stoi, przyjęta w styczniu 2013 roku, Międzynarodowa Konwencja Minamata, zobowiązująca sygnatariuszy (140 krajów) do ograniczenia emisji rtęci.

Przypomnijmy, że Rezolucja Rady Europejskiej Lekarzy Dentystów (CED) w sprawie amalgamatu dentystycznego przyjęta jednogłośnie podczas walnego zgromadzenia 27 maja 2006 r. w Porto mówi, że efektywności i bezpieczeństwo amalgamatu, jako wypełnienia ubytków zębów, jest wykazane jego wieloletnim użyciem. Potwierdza również, że nie powinny być narzucane żadne restrykcje dotyczące używania amalgamatu do chwili, gdy wiarygodne dowody ujawnią rzeczywiste niebezpieczeństwo amalgamatu dla zdrowia, jak i do czasu gdy bezpieczeństwo alternatywnych materiałów zostanie odpowiednio potwierdzone.
Obecnie stosowanie amalgamatu w dentystyce zanika m.in. z uwagi na względy estetyczne.