• Zmarł prof. Włodzimierz Więckiewicz związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
  • Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu
  • Prof. Włodzimierz Więckiewicz przez 40 lat  był członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (1983-2023) i pełnił w tej organizacji wiele odpowiedzialnych funkcji  

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godzinie 13.00 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Kariera naukowa w UM we Wrocławiu

Prof. Włodzimierz Więckiewicz (rocznik 1955) ukończył Wydział Techniki Dentystycznej we Wrocławiu oraz Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Na początku 1983 r. został asystentem w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AM.

Uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej (1985) oraz II stopnia z protetyki stomatologicznej (1988), a w 1991 r. obronił pracę doktorską "Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach operacyjnych w zakresie twarzoczaszki", awansował na stanowisko adiunkta.

W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii – protetyki stomatologicznej.

W 2006 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W 2016 r. prezydent nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.

Pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa dolnośląskiego.

Działalność w PTS

Prof. Włodzimierz Więckiewicz przez 40 lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (1983-2023),

Pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (2003-2006)

Był wiceprzewodniczącym (2005-2013), a następnie przewodniczącym (2013-2022) Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ).

W 2022 r. otrzymał godność członka honorowego PTDNŻ. W latach 2005-2023 należał do Pierre Fauchard Academy Sekcja Polska oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.

Promotor wielu rozpraw doktorskich

Od 2009 do 2020 r. był członkiem Komisji Doktorskiej w 37 przewodach doktorskich oraz uczestnikiem posiedzeń innych komisji.

Od 2013 do 2020 r. przeprowadzono siedem rozpraw doktorskich, których był promotorem.

Od 2005 r. recenzował cztery rozprawy habilitacyjne, 36 rozpraw doktorskich oraz 2 postępowania o nadanie tytułu profesora.

Pod jego kierunkiem dwie osoby uzyskały I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a dziewięć kolejnych - z protetyki stomatologicznej. Opiekun lekarzy polskich i zagranicznych odbywających staże z zakresu protetyki pooperacyjnej części twarzowej czaszki.

Działalność naukowa

Głównymi kierunkami badań zmarłego były: 

  • badania nad materiałami mogącymi mieć zastosowanie w protetyce pooperacyjnej do zaopatrzenia ubytków zewnątrzustnych szczęki i twarzy;
  • porównanie różnych metod zaopatrzenia protetycznego po zabiegach operacyjnych w zakresie twarzoczaszki z zastosowaniem protez wewnątrzustnych z obturatorami i zewnątrzustnych, czyli epitez twarzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich utrzymanie na podłożu protetycznym;
  • badania mikroflory występującej u pacjentów po zabiegach operacyjnych usunięcia nowotworu szczęki na obrzeżu operowanym i w jamie pooperacyjnej, jak i na obturatorach wykonanych protez,
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń skroniowo-żuchowych, 
  • ocena różnych systemów implantologicznych oraz nadbudów protetycznych stosowanych w implantoprotetyce,
  • wprowadzanie nowych technik w protetyce stomatologicznej.

Od 1983 r. prowadził zajęcia ze studentami stomatologii z zakresu modelarstwa stomatologicznego, materiałoznawstwa stomatologicznego, gerostomatologii, protetyki przedklinicznej i klinicznej oraz zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

W 2002 r. został powołany przez ministra zdrowia na członka zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji z dziedziny protetyka stomatologiczna. Czterokrotnie zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu specjalizacyjnego (2006-2020), a dodatkowo w okresie 2012-2016 kierował siedmioma ogólnopolskimi kursami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie protetyka stomatologiczna. 

Członek Rad Naukowych czasopism: Protetyka Stomatologiczna, Dental Forum, Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały, Twój Przegląd Stomatologiczny, eDentico i Polimery w Medycynie. Autor 194 publikacji i 111 streszczeń i komunikatów zjazdowych. Publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu protetyki stomatologicznej m.in. The Journal of Prosthetic Dentistry oraz Journal of Prosthodontics.

Od 2004 do 2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego (cztery razy), wiceprzewodniczącego (pięć razy) oraz członka (11 razy) komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji naukowych. 
W ramach pracy naukowej odbywał staże krajowe oraz staże i szkolenia zagraniczne w Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, USA, Węgrzech i Włoszech.
Kierował czterema projektami naukowo-badawczymi, a w kolejnych pięciu był członkiem zespołów badawczych.

Odznaczenia, wyróżnienia

Zmarły został odznaczony m.in. Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W 2008 r. otrzymał godność Bene Meritus zatwierdzoną przez Prezydium Zarządu Głównego PTS, a w 2023 r. został członkiem honorowym PTS, odznaczony medalem im. prof. Zbigniewa Jańczuka nadanym przez prezydenta PTS.

Na przestrzeni lat - osiem razy nagradzany przez rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i naukową ( nagrody I i II stopnia).