• Jest praca dla asystenta w Klinice Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu spodziewane w końcu listopada 2023 r. 

Warunki stawiane kandydatom do pracy w Klinice Stomatologii   

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi;
 • odpis dyplomu;
 • kartę kwalifikacyjną zawierającą ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w UM lub ocenę kierownika jednostki zatrudniającej (w stosunku do kandydatów spoza UM w Poznaniu – opinia ostatniego pracodawcy);
 • prawo wykonywania zawodu;
 • informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji;
 • informację o dorobku dydaktycznym;
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków stawianych nauczycielom akademicki a wynikających z art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668);
 • oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Harmonogram konkursu 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2023 r.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie nie później niż do końca listopada 2023 r. 

Zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu