• Poszukiwany asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM
 • Termin składania zgłoszeń: 15 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2023 r.

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM (pełny etat).

Wymogi stawiane uczestnikom konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
 • dodatkowe kryteria podlegające ocenie;
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie C1, specjalistycznego, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • znajomość języka hiszpańskiego;
 • doświadczenie w leczeniu ortodontycznym;
 • ukończone kursy ortodontyczne;
 • opublikowane artykuły naukowe – co najmniej 3 publikacje;
 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Ortodontycznym;
 • zainteresowanie pracą naukową;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Dokumenty wymagane od uczestników konkursu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
 • stałe prawo wykonywania zawodu;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
 • dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego;
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursów ortodontycznych;
 • dokument potwierdzający członkostwo w Polskim Towarzystwie Ortodontycznym;
 • poświadczone doświadczenie w leczeniu ortodontycznym;
 • informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych;
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
 • ankietę dotyczącą działalności naukowej;
 • ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika Katedry, dyrektora Instytutu ) jak również inne posiadane opinie o rozwoju naukowym i jego perspektywach;
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe informacje: Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń: 15 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2023 r.

Uwaga: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.