PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PLATFORMY infoDENT24.pl

I. WSTĘP

 1. Niniejszym ustala się Regulamin korzystania z usług Platformy informacyjno-edukacyjnej infoDENT24.pl (dalej „infoDENT24.pl” lub „Platforma”) zwany dalej „Regulaminem”. Właścicielem Platformy informacyjno-edukacyjnej infoDENT24.pl jest PTWP-ONLINE Sp. z o.o., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, tel./fax centrala +48 (0-32) 209 13 03
 2. Regulamin określa zasady i wymogi techniczne korzystania z Platformy.
  1. Platforma obejmuje serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez infoDENT24.pl we własnym imieniu w domenie internetowej infodent24.pl;
  2. Platforma umożliwia także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie, poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. Wówczas stosuje się regulaminy lub inne dokumenty udostępnione przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. InfoDENT24.pl nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
  3. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Platformie infoDENT24.pl, za wyjątkiem Usług i Serwisów określonych w osobnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp.
  4. Na Platformie zamieszczane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług infoDENT24.pl oraz osób trzecich.
  5. W ramach Platformy Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację, rozpowszechniać pochodzące od nich treści, a także komunikować się.
  6. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników Platformy bezpłatnie na stronie www.infodent24.pl i może zostać ze strony pobrany celem utrwalenia bądź wydrukowania.
  7. Każdy Użytkownik Platformy zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Platformy.

II. WYMOGI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 8.0, Firefox 15.0.1, Google Chrome 21.0.1180.89 albo Opera 12.02, Safari 5.1.7; przeglądarka powinna: akceptować pliki „cookies”; mieć włączoną obsługę JavaScript, mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych powyżej wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Platformy.

III. DEFINICJE

Określeniom, którymi posługuje się Regulamin oraz wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator Danych Osobowych – PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-163), przy Placu Sławika i Antalla 1;
 2. Hasło – oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, który umożliwia mu dostęp do Konta Użytkownika;
 3. Konto Użytkownika – oznacza zasób internetowy Platformy, do której dostęp posiada Użytkownik. Funkcje zainstalowane na Koncie Użytkownika umożliwiają mu zamieszczanie treści w Platformie oraz dodawanie treści.
 4. Login – oznacza ciąg znaków ustalonych i przypisanych do Użytkownika, indywidualizujący go i składający się z ciągu nie mniej niż sześciu znaków literowych, cyfrowych lub innych i jest wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Serwisu;
 5. Platforma – oznacza Platformę informacyjno-edukacyjną dostępną na stronie internetowej: www.infodent24.pl,
 6. Materiały – oznaczają teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 7. Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 8. Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzona jest Platforma;
 9. Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez infoDENT24.pl na rzecz Użytkowników dostępne w Platformie, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Platformę lub Partnerów,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Zakładek mechanizmów informatycznych,
  3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
  4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
  5. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Platformy w jakikolwiek sposób;
  6. Zakładki – oznaczają wyodrębnione na Stronie podstrony oferowane Użytkownikowi pod poszczegónymi domenami. Zakładkami są: newsDENT, bizDENT, lexDENT, eduDENT, techDENT, lifeDENT, jobDENT, kursDENT, friendsDENT, helpDENT, faceDENT, cenoDENT, tvDENT.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W ramach Platformy Użytkownik może:
  1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Platformy lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  2. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Platformie w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach infoDENT24.pl;
  3. korzystać z wyszukiwarek,
  4. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w tym zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
  5. korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywać i utrzymywać kontakty pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach forów dyskusyjnych, umieszczania komentarzy itp.;
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Platformie jest bezpłatne, chyba że odrębne, szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub Zakładki, o których mowa w Rozdziale 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 3. infoDENT24.pl ma prawo zamieszczania w Platformie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów infoDENT24.pl lub Partnerów, które stanowią integralną część Platformy i prezentowanych w nim Materiałów.

V. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA

 1. Platforma oraz Materiały w niej zawarte, w tym szczególności utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Platformie, za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez użytkowników Platformy, podlegają ochronie przewidzianej w szczególności w ustawach: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Platformie przysługują infoDENT24.pl lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, infoDENT24.pl prezentuje w Platformie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Platformy ani jej poszczególnych elementów.
 4. Użytkownicy Platformy mogą korzystać z elementów Platformy wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda infoDENT24.pl.
 5. Zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Platformy, jej poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Platformie:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  5. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 6. Zamieszczając Materiały w Platformie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Platformy i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.
 7. Użytkownik zamieszczając Materiały w Platformie oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownik zobowiązuję się do:
  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  2. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  3. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  4. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Platformy treści o charakterze bezprawnym.

VII.ODPOWIEDZIALNOŚC INFODENT24.PL

 1. Platforma nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Platformy, lub jej poszczególnych części, dla wszystkich Użytkowników.
 2. Platforma jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Platformy, w szczególności, gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Platformy.
 3. infoDENT24.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. Materiały, w tym w szczególności komentarze oraz zdjęcia, zamieszczane w Platformie przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Platformy, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w Platformie;
  6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od infoDENT24.pl, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  7. treść reklam zamieszczanych w Platformie oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane w Platformie przez inne osoby niż infoDENT24.pl;
  8. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie oraz zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VIII. ZASADA POUFNOŚCI

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Platforma zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie www.infodent24.pl.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez dokonanie rejestracji w Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Platformę jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z usług. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Platforma zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi Umowami.
 3. infoDENT24.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Platformy, takie jak:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Platformy,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Platformy.
 4. Po zakończeniu korzystania z Platformy przez Użytkownika, infoDENT24.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika ani osób reprezentujących Użytkownika, za wyjątkiem danych:
  1. niezbędnych do rozliczenia zawartej Umowy oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Platformę za zgodą Użytkownika,
  3. niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Platformy,
  4. dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 5. Użytkownicy oraz osoby reprezentujące Użytkowników mają prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z Platformy. Żądanie usunięcia danych z Platformy jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.
  1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

X. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

W przypadku, gdy Platforma pobiera opłaty za korzystanie z usługi elektronicznej udostępnianej w Platformie, jest to wyraźnie komunikowane użytkownikowi Platformy, w szczególności w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie 1.5 niniejszego Regulaminu.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Platformę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres:kontakt@infodent24.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na Platformie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu przez infoDENT24.pl.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji infoDENT24.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. infoDENT24.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach infoDENT24.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6. infoDENT24.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – do 10 dni – gdy rozpoznanie reklamacji wiąże się z nietypowymi, szczególnymi działaniami lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od infoDENT24.pl (np. awarie sprzętu, sieci internetowej). Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XII.ZMIANA REGULAMINU

 1. infoDENT24.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Platformy.
 2. O zmianie Regulaminu infoDENT24.pl zawiadomi aktualnych Użytkowników Platformy poprzez przesyłanie im odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika. Gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie infoDENT24.pl przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu wiąże się z koniecznością wyrejestrowania Użytkownika z Platformy. Nie powiadomienie infoDENT24.pl przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważane jest za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

XIII. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, których przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

XIV. NIEWAŻNOŚC POSTANOWIEŃ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

XV. ZASADY KORZYSTANIA Z JOBDENT

 1. Do jobDENT ma zastosowanie „Regulamin korzystania z infoDENT24.pl” ze zmianami opisanymi poniżej.
 2. jobDENT umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto oraz Użytkownikom nieposiadającym Konta wyszukiwanie oraz zamieszczanie ofert pracy.
 3. Użytkownikami jobDENT mogą być zarówno Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika, jak i Użytkownicy nie posiadający Konta Użytkownika.
 4. Użytkownicy nie posiadający Konta Użytkownika mogą bezpłatnie przeglądać propozycje ofert pracy korzystając z wyszukiwarki.
 5. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia jako poszukujący pracy oraz jako poszukujących pracowników, z zastrzeżeniem, iż ogłoszenia biur pośrednictwa pracy publikowane są na zasadach komercyjnych. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia.
 6. Aby założyć Konto, Użytkownik poszukujący pracy podaje swoje dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji. Dane są dostępne dla pozostałych Użytkowników posiadających Konto Użytkownika.
 7. Aby założyć konto, Użytkownik oferujący pracę (poszukujący pracownika) podaje dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji. Dane osobowe Użytkownika oferującego pracę są dostępne dla pozostałych Użytkowników posiadających Konto Użytkownika. Użytkownicy nie posiadający Konta Użytkownika posiadają dostęp wyłącznie do treści ogłoszenia, bez danych osobowych Użytkownika.

XVI. ZASADY KORZYSTANIA Z KURSDENT

 1. Do kursDENT ma zastosowanie „Regulamin korzystania z infoDENT24.pl” ze zmianami opisanymi poniżej.
 2. kursDENT umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto oraz Użytkownikom nieposiadającym Konta wyszukiwanie oraz zamieszczanie ofert edukacyjnych (szkolenia, kursy, sympozja itp.)
 3. Użytkownicy nie posiadający Konta mogą, poprzez korzystanie z wyszukiwarki odnaleźć ofertę edukacyjną, posługując się dostępnymi kryteriami – data oferty, miasto, temat, cena, ilość punktów edukacyjnych, itp. Użytkownicy nie posiadający Konta nie mają dostępu do danych osobowych podmiotu organizującego daną ofertę edukacyjną.
 4. Użytkownicy posiadający Konto, mogą poprzez korzystanie z wyszukiwarki odnaleźć ofertę edukacyjną, posługując się dostępnymi kryteriami – data oferty, miasto, temat, cena, ilość punktów edukacyjnych, itp.. Użytkownicy posiadający Konto mają dostęp do danych osobowych podmiotu organizującego daną ofertę edukacyjną. Użytkownik posiadający Konto może dodawać ofertę edukacyjną – w tym celu wypełnia formularz ofertowy. Aby założyć Konto, Użytkownik podaje dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.
 5. Przeglądanie i wyszukiwanie ofert edukacyjnych jest bezpłatne.
 6. Zamieszczenie oferty edukacyjnej jest płatne zgodnie z cennikiem kursDENT.

XVII. ZASADY PRZEDRUKÓW TEKSTÓW

 1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.
 2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia na stronie Wydawcy. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
 3. Opłata licencyjna wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
 4. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca powinien przesłać na adres kontakt@ptwp.pl numer złożonego zamówienia wraz z linkiem do tekstu, którego zamówienie dotyczy. W odpowiedzi zwrotnej przedstawiciel Wydawcy przekaże plik z tekstem.
 5. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
 6. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
 7. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
 8. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

Zamieszczone na stronach internetowych portalu infodent24.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

POLECAMY W SERWISACH