• Do zadań KS NRL należy m.in. opiniowanie organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych; wspieranie w istotnych sprawach indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • W skład KS NRL wchodzą lekarze dentyści: wszyscy członkowie NRL oraz przewodniczący KS ORL (albo osoby wskazane przez ORL)
 • Szefem KS NRL IX kadencji jest Paweł Barucha

Kolejne posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL IX kadencji, której pracami kieruje wiceprezes NRL ds. lekarzy dentystów Paweł Barucha zaplanowano na 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 14.00. 

Przypomnijmy uprawnienia Komisji Stomatologicznej NRL i zadania, jakimi może się zajmować.

Zadania Komisji Stomatologicznej NRL

Zadaniem Komisji jest przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej.

Do zadań KS NRL należy w szczególności:

 • przedstawianie opinii w sprawach i problemach dotyczących lekarzy dentystów w zakresie:
   - organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych;
  - indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  - organizacji lekarskiego samorządu zawodowego;
  - ordynacji wyborczej do organów izb lekarskich;
  - etyki lekarskiej;
  = młodych lekarzy dentystów i studentów stomatologii;
  - ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów;
  - lekarzy dentystów cudzoziemców;
  - budżetu i finansów Naczelnej Izby Lekarskiej;
  - spraw bytowych lekarzy dentystów  i ich rodzin.
 • kooperacja z Ośrodkiem Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie działalności zagranicznej i współpracy międzynarodowej Naczelnej Izby Lekarskiej w odniesieniu do lekarzy dentystów;
 • współpraca ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów w kraju, a szczególnie z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami państwa;
  monitorowanie sytuacji demograficznej lekarzy dentystów na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz opracowywanie analiz i wniosków;
 • monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania tych świadczeń, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania;
 • opracowanie projektu koszyka świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem priorytetów przyjętych przez Naczelną Radę Lekarską oraz udział w opracowaniu rzeczywistych cen tych świadczeń na podstawie przyjętych standardów;
 • udział w pracach nad tworzeniem systemu ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii;
 • zbieranie i analizowanie informacji o sytuacji epidemiologicznej ludności w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • opracowanie i przedstawienie koncepcji kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów oraz sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;
 • przedstawianie opinii do projektów aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz na działalność i organizację opieki stomatologicznej w kraju;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Naczelną Radę Lekarską.

Uprawnienia KS NRL

Komisja Stomatologiczna NRL może:

 • powoływać stałe lub doraźne zespoły (grupy) robocze oraz wybierać z pośród swoich członków osoby odpowiedzialne za prace tych zespołów. Do pracy w tych zespołach (grupach) mogą być zapraszane osoby spoza składu KS;
 • powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań;
 • realizować zadania we współpracy z komisjami stomatologicznymi okręgowych rad lekarskich oraz komisjami problemowymi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Skład Komisji Stomatologicznej NRL

W skład Komisji Stomatologicznej NRL wchodzą lekarze dentyści:

 • członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich albo osoby wskazane przez okręgową radę lekarską.

Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej jest wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będący lekarzem dentystą.

Prezydium Komisji składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza , zastępcy sekretarza oraz członka prezydium Komisji.