Podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie (9 kwietnia 2016 r.), delegaci apelowali:

O godziwe płace (do ministra zdrowia)
- Lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji powinni mieć płace na poziomie 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a lekarze specjaliści – 300 proc. Uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy i Naczelnej Rady Lekarskiej z 2006 r., która w ten sposób regulowała kwestie płac, nigdy nie weszła w życie. Ponadto, wobec prowadzonych płac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przewidującej przywrócenie stażu podyplomowego - samorządowcy wnoszą o zmianę brzmienia art. 16j ust. 3. Powinno być tam zapisane 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (a w art. 15 ust. 5 pkt 7 – 100 proc.).

O lepsze umowy z NFZ (do Naczelnej Rady Lekarskiej)
- Potrzebne są zmiany przepisów dotyczących świadczeniodawców, którzy mają umowy z NFZ na leczenie stomatologiczne. Powinny one umożliwiać rozliczanie świadczeń za pacjentów, którzy się zarejestrowali, ale nie przyszli na wizytę. Zapobiegnie to zmniejszaniu wynagrodzenia dentysty przy takich samych kosztach.

O poprawę warunków pracy młodych lekarzy (do prezydenta, premiera i ministra zdrowia)
- Dyżury lekarzy rezydentów powinny być objęte przepisami regulującymi czas pracy pracowników medycznych, zawartymi w ustawie o działalności medycznej.
- Należy jednoznacznie określić w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który z podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne ponosi koszty dyżurów medycznych specjalizanta. Umowa określająca sposób rozliczania się podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne i podmiotu prowadzącego staż kierunkowy powinna być sporządzana według obligatoryjnego wzoru
- Należy określić minimalny czas stażu specjalizacyjnego, po którym lekarz mógłby samodzielnie pełnić dyżury.
- Dyżury specjalizacyjne, jako element programu specjalizacji, powinny się odbywać zgodnie z kodeksem pracy i podlegać normom, które regulują czas trwania dyżuru medycznego czyli 16-17 godzin w dni powszednie i 24 godziny w dni świąteczne. Odpoczynek lekarza po dyżurze nie może powodować przedłużenia specjalizacji, czyli ma być zaliczony do czasu jej trwania.
- Kursy specjalizacyjne powinny mieć także formę e-learningową.
- Trzeba wprowadzić wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, urealnić współprace z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, ułatwić zmianę specjalizacji przez poprawki w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 16ea ust. 3 i 4.

O samorząd dla lekarzy i lekarzy dentystów (do XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy )
- Potrzebne jest zainicjowanie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, które zagwarantują dentystom, reprezentowanym przez Komisję Stomatologiczną NRL i przez wiceprezesa NRL, realny wpływ na dotyczące ich decyzje, a podejmowane przez wspólny samorząd.

O recepty dla seniorów (do ministra zdrowia)
- Wszyscy lekarze powinni mieć uprawnienia do wystawiania recept pacjentom po 75. roku życia na bezpłatne leki, a nie jak przewiduje to rządowy projekt uprawnienia takie mają mieć tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy już go nie wykonują. Nie można uzależniać prawa pacjenta do bezpłatnych leków od tego jaki lekarz wystawi receptę.

O Kodeks Etyki Lekarskiej (do XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy)
– Kodeks Etyki Lekarskiej, w obecnym brzmieniu, to ponadczasowy i zrozumiały dla wszystkich zbiór zasad będących podstawą odpowiedzialności zawodowej. Nie ma więc podstaw do zmiany w zapisach KEL, zamiast wprowadzać zmiany, należy zadbać o prawidłową wykładnię zapisów kodeksu.

O opiekę nad seniorami (do Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie)
- Pomoc dla seniorów lekarzy i lekarzy dentystów powinna być lepiej zorganizowana.

Więcej: oil.szczecin