Z programu będą mogły skorzystać wszystkie dzieci w wieku 9 i 10 lat z terenu Imielina.

Wśród zaplanowanych interwencji znalazły się:
- działania edukacyjne,
- badanie stomatologiczne oraz lakowanie (dzieci 9 letnie) i lakierowanie zębów (dzieci 10 letnie).

Działania dla dzieci 9-letnich wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych. Natomiast ryzyko powielenia świadczeń gwarantowanych dla dzieci w wieku 10 lat jest niskie, ponieważ w kryteriach wykluczenia z programu wskazano dzieci, u których zostały wykonane zabiegi lakowania lub lakierowania zębów w ramach NFZ, a poza tym w mieście Imielin nie działa żaden podmiot, który ma podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń z zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Uwagi do projektu programu:
- należy uwzględnić koszt wstępnego badania stomatologicznego;
- trzeba rozważyć zwiększenie częstości lakierowania zębów zgodnie z wytycznymi, które zalecają, aby lakierowanie było wykonane przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku, a w przypadku osób ze stwierdzonym wysokim ryzykiem wystąpienia próchnicy przynajmniej 4 razy w roku;
-  istnieje konieczność przeformułowania celów szczegółowych i zaproponowania właściwych wskaźników efektywności (zaproponowane wskaźniki, oprócz wskaźników dotyczących stanu uzębienia i wniosków z ankiety, nie spełniają funkcji mierników efektywności);
- należy określić formę i czas prowadzenia edukacji.