• Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska – periodontologia i prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska – protetyka stomatologiczna powołane zostały na konsultantów wojewódzkich w Zachodniopomorskiem
  • W obszarze - stomatologia zachowawcza - konsultanta – co prawda - nie ma, ale została rozpoczęta procedura, w ramach której ta funkcja zostanie obsadzona

W Zachodniopomorskiem nowi konsultanci wojewódzcy

Akty powołania otrzymały m.in.:

  • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska – periodontologia;
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska – protetyka stomatologiczna.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska od 30 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest autorką i współautorką ponad 150 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii, protetyki stomatologicznej. Jest autorką podręczników dla studentów i lekarzy. Kierownik specjalizacji i promotor prac doktorskich PUM.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska, kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W obszarze - stomatologia zachowawcza - konsultanta – co prawda - nie ma, ale została rozpoczęta procedura w ramach której ta funkcje zostanie obsadzona.

W województwie zachodniopomorskim powołanych jest 58 konsultantów. Trzech konsultantów czeka na wręczenie aktów nominacyjnych, a w przypadku sześciu kolejnych konsultantów wszczęto procedurę powołania.

Konsultanci wojewódzcy powoływani są spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia i właściwym konsulatem krajowym (po uzyskaniu opinii okręgowych samorządów zawodów medycznych).

Zadania konsultantów wojewódzkich 

Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy m.in:

  • prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;
  • sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • sporządzanie opinii dotyczących realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie wynikającym z określonego programu kształcenia oraz sprawują nadzór nad ich merytoryczną realizacją.