Wartość zamówienia w okresie od 15 września do końca 2014 r. wynosi 9,8 tys. zł.
Umowa ma obowiązywać do połowy 2019 r. Przy takich samych stawkach roczne nakłady NFZ sięgać będą 50 tys. zł. Pamiętać należy, że dzieci do 18 roku życia w gminie Wierzchowo nie ma zbyt dużo, niewiele więcej niż 600.

Wykaz zamawianych usług:
85130000 - 9 usługi stomatologiczne i podobne;
85131000 - 6 usługi stomatologiczne;
85131100 - 7 usługi ortodontyczne;
85131110 - 0 usługi chirurgii ortodontycznej.

Zachodniopomorski OW NFZ zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Oferty przyjmowane będą do 18 sierpnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie OW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00.