Dane są konieczne, gdyż AOTMiT przygotowuje analizę, która będzie podstawą wycen świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Prośba jest wystosowana do prowadzących indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie.

Podstawa prawna (31lc ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Link do formularza  

Formularz będzie aktywny od 28 września do 15 października 2021 r.

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące zasad wypełniania ankiety, które odbędzie się 7 października 2021 r., należy przesłać na adres taryfikacja@aotm.gov.pl do 6 października 2021 r.

(formularz zgłoszeniowy na szkolenie  i inne informacje)

Szczegółowe informacje dotyczących udostępnienia danych:
- taryfikacja@aotmit.gov.pl (tel. 22 101 47 14) w sprawach formalno-prawnych i dotyczących szkolenia;
- dane-kosztowe@aotm.gov.pl, tel. 22 101 47 49, 22 101 47 13 (w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii merytorycznych w zakresie przygotowania i przesłania odpowiedzi do formularza).

Impuls do aktywności AOTMiT został wyzwolony przez Naczelną Radę Lekarską, która zgłosiła zastrzeżenie, że specyfiką leczenia stomatologicznego jest niepomiernie wyższy udział praktyk lekarskich niż dużych podmiotów (poprzednia ankieta AOTMiT skierowana była właśnie do dużych podmiotów).

Agencja postanowiła zatem uzupełnić badanie kosztów o rozpisanie ankiety wśród praktyk: indywidualnych i grupowych. Eksperci NRL współpracowali z Agencją w konstruowaniu elektronicznego formularza.

Podmioty, które podejmą decyzję o uczestnictwie w ankiecie, liczyć mogą na 2 dodatkowe punkty w przypadku udziału konkursu NFZ.

Dane, które będą oczekiwane:
Całkowity przychód z I półrocze
Przychód z umów z NFZ za ten sam okres
Liczba świadczeń NFZ udzielonych w danym okresie
Liczba wizyt , na których te świadczenia były udzielone
Liczba wizyt ogółem w danym okresie
Łączny czas pracy gabinetu w okresie sprawozdawczym „odfiltrowane” z faktur koszty leków i wyrobów medycznych
Wynagrodzenia zatrudnianych pracowników (całkowity koszt pracodawcy) – umowa o prace lub cywilno-prawna
Koszty pozyskiwanych procedur (prace protetyczne, wykonawstwo zdjęć rtg, koszty badań lab., histopatologicznych)
Pozostałe koszty: czynsze, rachunki, opłaty, podatki (np. od nieruchomości)
Wartość dokonywanej właśnie amortyzacji lokalu i wyposażenia, albo
Wartość  początkowa zamortyzowanego już lokalu i wyposażenia
Koszt pracy założyciela/założycieli  działalności- zapewne szerzej o tym na szkoleniu
Spis zakupywanych procedur 
Spis zakupywanych leków i wyrobów medycznych kosztochłonnych