Decyzja ta wynika z faktu, że samorząd województwa lubelskiego zamierza do 2016 r. wycofać się, jako podmiot tworzący, z prowadzenia jednostek takich jak Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna.
Rezultatem tych założeń było zawarcie 22 stycznia 2014 r. porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem województwa lubelskiego a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrazili zainteresowanie całym potencjałem bazy leczniczej WPS SPZOZ w Lublinie (wykorzystywanym do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia). W porozumieniu znajduje się m.in. postanowienie dotyczące sprzedaży (w trybie bezprzetargowym) na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prawa własności nieruchomości będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SPZOZ w Lublinie (położonej przy ul. Lubartowskiej 58). Cena za nabywaną nieruchomość została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3 mln zł.

Termin sprzedaży tej nieruchomości określono na 6 miesięcy - od wykreślenia Przychodni Stomatologicznej z Krajowego Rejestru Sądowego - pod warunkiem:
- połączenia zakładów przejmującego i przejmowanego przed 31 grudnia 2014 r.;
- dokonania wykreślenia z KRS Zakładu przejmowanego przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości;
- zapłaty całej ceny lub I raty przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości;
- zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przed 31 grudnia 2014 r.

W opinii Zarządu Województwa Lubelskiego przedstawiona przez UM w Lublinie propozycja przejęcia nie spowoduje obniżenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego.