Wojewoda Wielkopolski liczy, że kandydaci zostaną zgłoszeni przez Wielkopolską Izbę Lekarską do 29 grudnia 2014 r. (po dwóch kandydatów na każde stanowisko). Osoby dotychczas sprawujące te funkcje kończą kadencję w marcu 2015 r.

Do głównych zadań lekarza dentysty należy:
- opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji m.in. lekarzy dentystów;
- występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące m.in. zawód lekarza dentysty;
- wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych np. w zakresie stomatologii;
- wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu podyplomowego m.in. lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące m.in. zawód lekarza dentysty, a zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.