• Zgromadzenie Ogólne WHO powinno w maju 2022 r. zatwierdzić kompleksową strategię dotyczącą zdrowia jamy ustnej.
  • Świadczenia stomatologiczne muszą być elementem systemu publicznej opieki zdrowotnej.
  • Zapowiadane jest wzmocnienie działań kładących silniejszy nacisk na uświadamianie ścisłego związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym.

Jednogłośne „tak” Rady Wykonawczej WHO jest zasadniczym krokiem, aby projekt kompleksowej strategii, dotyczącej zdrowia jamy ustnej, został zaakceptowany podczas Zgromadzenia Ogólnego WHO (w maju 2022 r.).

Zasadnicze elementy strategii
* Działania sprzyjające wkomponowaniu świadczeń stomatologicznych w kompleksowy system publicznej opieki zdrowotnej.

* Większy nacisk na zreformowanie modelu finansowania świadczeniodawców, zajmujących się zdrowiem jamy ustnej, tak aby zachęcić ich do wzmocnienia profilaktyki w opiece stomatologicznej.

Zdrowie jamy ustnej - zdrowiem całego organizmu

* Wzmocnienie działań kładących silniejszy nacisk na uświadamianie ścisłego związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym. Promowana będzie modyfikacja systemów opieki zdrowotnej, tak aby ten związek stanowił impuls do skoordynowanych działań.

* Uwypuklenie ryzyka współwystępowania chorób jamy ustnej z innymi chorobami niezakaźnymi (podkreślany będzie np. związek między chorobami przyzębia a przebiegiem stanów chorobowych, takich jak cukrzyca i schorzenia układu krążenia).

* Zły stan zdrowia jamy ustnej będzie przedstawiany jako czynnik ryzyka sam w sobie. Chodzi o uwypuklenie negatywnego wpływu, jaki mogą mieć problemy występujące w jamie ustnej - na pojawienie się choroby pozornie nie związanej z tym co się dzieje np. z uzębieniem.

* Położenie nacisku na publiczną dyskusję na temat ograniczenia spożycia cukru, stosowania tytoniu i alkoholu.

Eliminacja zagrożeń w sferze ekologii

* Konieczność podniesienia świadomości w zakresie ochrony środowiska: stopniowego eliminowania amalgamatu dentystycznego, ograniczania zużycia zasobów naturalnych i poprawy gospodarowania odpadami (np. w zakresie utylizacji opakowań po środkach ochrony jamy ustnej).

Problemy antybiotykoterapii  

* Działania zmierzające do ograniczania antybiotykoterapii (lekarze dentyści przepisują 10 proc. antybiotyków w skali globalnej). Dodatkowo na ten stan nakłada się pandemia koronawirusa, która wzmaga zapotrzebowanie na środki dezynfekujące.

Wzmocnienie walki z rozszczepami wargi i podniebienia 

WHO ma także rozważyć w jaki sposób zminimalizować skutki występowania rozszczepów wargi i podniebienia (1 przypadek na 700 urodzeń). Chodzi o szybką i odpowiednią opiekę specjalistyczną, w tym chirurgiczną, ale także o podejmowanie szerokiej profilaktyki. Ważne są; eliminowanie używania tytoniu, alkoholu, zmniejszanie ekspozycji na niektóre chemikalia i leki oraz postawienie na właściwe odżywianie w czasie ciąży.

Zastrzeżenie FDI 

 FDI raz jeszcze silnie zaakcentowała, że w dyskutowanej strategii krajowe stowarzyszenia dentystyczne zostały błędnie przedstawiane jako sektor prywatny, podczas gdy w rzeczywistości organizacje zawodowe są podstawowym elementem społeczeństwa obywatelskiego.

FDI zrzesza prawie 200 organizacji, w większości krajowych stowarzyszeń dentystycznych, które są niezależnymi organizacjami non-profit, promującymi zdrowie jamy ustnej w celu wspierania działań na rzecz zdrowia publicznego w swoich krajach i regionach.