• Niedoszacowana wycena świadczeń stomatologicznych realizowanych ze środków publicznych.
  • Brak wsparcia finansowego przy zakupie separatorów amalgamatu, czy usług i oprogramowania pozwalających na wdrożenie EDM.
  • Iluzoryczna dostępność do kształcenia specjalizacyjnego będzie miał negatywny wpływ na standard usług stomatologicznych.

Wśród postulatów NRL są te dotyczące m.in.:
- zwiększenia udziału wydatków na świadczenia stomatologiczne w planie ogólnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia;
- wprowadzenia rozwiązań sprzyjających kształceniu podyplomowemu lekarzy dentystów, które kończyłoby się uzyskaniem specjalizacji.

Niedofinansowanie stomatologii

Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów po raz kolejny zwraca uwagę na:
-  niedoszacowaną wycenę świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych;
- na nakładanie na lekarzy nowych obowiązków, z którymi łączy się konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów (np. związanych z wymogiem zakupu separatorów amalgamatu, czy usług i oprogramowania pozwalających na wdrożenie EDM), przy braku odpowiedniego wsparcia rekompensującego ponoszone wydatki.

Samorząd lekarski od dawna sygnalizuje konieczność wprowadzenia nowych zasad finansowania kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.

Miejsca specjalizacyjne

Motywacją placówek medycznych do tworzenia miejsc specjalizacyjnych jest perspektywa wykształcenia i pozyskania do długoletniej współpracy młodego specjalisty. Warunkiem jednak jest to, żeby wykształcony tak specjalista w tejże placówce miał możliwość rozwoju zawodowego jako specjalista. 

Przy ubogiej palecie stomatologicznych świadczeń specjalistycznych, finansowanych ze środków publicznych, placówka szkoląca nie zapewni w oparciu o kontrakt - ani szkolenia specjalistycznego, ani też „nie utrzyma" w tym miejscu kolejnego specjalisty bazując jedynie na świadczeniach komercyjnych. Nie zdyskontuje więc swego sukcesu, jakim jest wykształcenie specjalisty. Stąd nie może dziwić brak możliwości, a nawet motywacji do organizowania szkolenia.

Brak dostępności do kształcenia specjalizacyjnego będzie miał w przyszłości negatywny wpływ na standard usług stomatologicznych – czytamy w apelu NRL do ministra zdrowia .

Więcej: NRL