• Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej działa od 2013 r. na jego czele stoi prof. Dorota Olczak - Kowalczyk
  • PTSD zaplanowało na 24 września 2022 r. w Warszawie VII Konferencję Naukowo - Szkoleniową Stomatologii Dziecięcej
  • PTSD zawiązane jest z Polskim Oddziałem Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF)

Walne zebranie PTSD odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym WUM przy ul. Binieckiego 6 w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Cele Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej  

Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce.

Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej  prof. Dorota Olczak - Kowalczyk, krajowy konsultant do spraw stomatologii dziecięcej stoi na czele PTSD od 2019 r. Towarzystwo powstało 11 października 2013 r. podczas zebrania założycielskiego w Krakowie.

W rozmowie z infoDENT24.pl prof. Dorota Olczak - Kowalczyk zapewniała, że Towarzystwo zamierza rozszerzać udział w akcjach edukacyjnych, skierowanych do społeczeństwa, ale także aktywnie organizować szkolenia oraz konferencje naukowe, których tematyka powinna zainteresować nie tylko specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej.

Takim wydarzenie na pewno będzie VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej, którą zaplanowano na 24 września 2022 r. w Warszawie.

- Będziemy starać się, aby organizowane przez PTSD wydarzenia o prospołecznym charakterze oraz projekty typowo naukowe - adresowane były do możliwe szerokiego kręgu zainteresowanych. Zależy nam na tym, aby rzetelna wiedza, traktująca o uwarunkowaniach zapewniających zdrowie jamy ustnej dzieci i młodzieży, była powszechna, a tak niestety wciąż nie jest  - mówiła prof. Dorota Olczak Kowalczyk.

Alliance for a Cavity-Free Future

9 października 2014 r., podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie, został zawiązany Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy. Koordynatorem działań Polskiego Oddziału została prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk. Deklarację podpisali również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

ACFF – Alliance for a Cavity-Free Future to organizacja jednocząca ekspertów z całego świata, by wspierać działania środowisk medycznych i inicjatywy z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na wprowadzanie niezbędnych zmian w działalności stomatologicznej na całym świecie. Celem jest przeciwdziałanie próchnicy i zatrzymanie już istniejących zmian u pacjentów w każdym wieku. 

Walne zebranie PTSD

Walne zebranie jest najwyższą władzą PTSD. Prawo uczestnictwa w obradach walnego zebrania, zabierania głosu i głosowania nad uchwałami ma każdy członek PTSD.

Do zadań walnego zebrania należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania PTSD,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rady nadzorczej,
c) udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej,
d) wybór i odwołanie członków zarządu i rady nadzorczej,
e) przyjęcie w poczet członków honorowych lub członków wspierających,
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu w sprawach członkowskich,
g) podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym wysokości składek członkowskich,
h) dokonywanie zmian statutu,
i) rozpatrywanie wolnych wniosków zgłoszonych przez zarząd i radę nadzorczą, a także inne istotne dla PTSD sprawy, nie zastrzeżone dla pozostałych władz PTSD.

Zarząd PTSD
- prezes: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
- wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
- skarbnik: dr hab. n. med. Anna Jurczak
- sekretarz: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

Rada nadzorcza PTSD
- dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada –  przewodnicząca rady nadzorczej
- prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka
- dr n. med. Elżbieta Łuczaj- Cepowicz
- dr hab. n. med. Karolina Gerreth
- dr hab. n. med. Iwona Gregorczyk-Maga
- prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
- dr. n.med. Ewa Krasuska – Sławińska
- dr n. med. Dorota Krawczyk
- dr n.med. Joanna Manowiec
- dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
- dr hab. n. med. Elżbieta Pels
- dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
- lek.dent. Iwona Soika
- lek. dent. Piotr Sobiech
- prof. dr hab. n.med. Joanna Szczepańska

Członkostwo
Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak. 

Oplata wpisowa wynosi 20 zł
Składka na 2022 r. wynosi 180 zł

Walne zebranie PTSD przynajmniej raz do roku

W wyjątkowych przypadkach zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na wniosek rady nadzorczej lub co najmniej 1/20 członków PTSD, w terminie 2 miesięcy od zaistnienia przesłanek do takiego kroku.

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd powiadamia członków listownie lub drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania,

W przypadku gdy pomimo takiego obowiązku, zarząd nie zwołuje walnego zebrania, uprawnienie do jego zwołania przysługuje radzie nadzorczej,

W walnym zebraniu członkowie PTSD mogą wziąć udział osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedmiotem obrad walnego zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.