Przypomnijmy, że 3 lutego publikowaliśmy materiał Specjalizacja: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej interweniuje, w którym prof. zw. dr hab. n med. Mansur Rahnama zwrócił się do Małgorzaty Zadorożnej, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie zakwalifikowanym  osobom - odbycie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w trybie pozarezydenckim w UKS w Krakowie.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie obszernie wyjaśnia podłoże swojej decyzji.

W piśmie czytamy: (śródtytuły pochodzą od redakcji)

Chętni do pracy w UKS w trybie pozarezydenckim 

SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie jako podmiot leczniczy prowadzący działalność w ochronie zdrowia i gospodarujący środkami publicznymi jest zobowiązany do stosowania prawa w zakresie rachunkowości, w tym racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. W ostatniej rekrutacji, jesień 2021r. do Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej skierowanych zostało trzech lekarzy w trybie pozarezydenckim, przy czym wszyscy trzej wybrali, z kilku możliwych, jako formę zatrudnienia umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w wymiarze odpowiadającym wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia. Lekarz, na wniosek, może odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim, przy czym we wniosku wskazuje formę zatrudnienia w ramach szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie szkolącym, z kilku możliwych określonych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Umowa z NFZ na świadczenia gwarantowane w zakresie chirurgii stomatologicznej stanowi jedyne źródło przychodów dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej tutejszej Kliniki, gdzie prowadzone jest przed wszystkim szkolenie przeddyplomowe dla kierunku lekarsko dentystycznego oraz pokrewnych o profilu medycznym Collegium Medicum UJ, jak i podyplomowe lekarzy dentystów.

Zbyt niska wycena świadczeń gwarantowanych

Aktualna cena gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, cena punktu, za zakresu chirurgii stomatologicznej, realizowanych w ramach umowy z NFZ, jest niezmienna od 11 lat, mimo wielokrotnych wniosków o jej zwiększenie kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i innych podmiotów mogących mieć wpływ na finasowanie ochrony zdrowia poprzez właściwą wyceną świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii.

Określona 11 lat temu cena punktu w zakresie chirurgia stomatologiczna obowiązuje także w umowie na 2022 r. W konsekwencji, prowadzona działalność: udzielanie świadczeń gwarantowanych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej tutejszej Kliniki przynosi od kilku lat straty finansowe, szczególnie dotkliwe w roku 2020 - 2021, lata pandemii, co związane jest:
- ze zbyt niską wyceną świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej — cena punktu,
- gwałtownie rosnącymi kosztami pracy ludzkiej, materiałów stomatologicznych i mediów.

Obawa przed generowaniem strat 

Rok 2022 z perspektywy planu finansowego i przeprowadzonych analizy ekonomiczno — finansowych za wcześniejsze lata, a zwłaszcza umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2022 r., może zakończyć się wygenerowaniem straty jako wyniku finansowego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej.

W tej sytuacji, przy galopującej inflacji, będąc odpowiedzialnym za właściwą politykę finansową podmiotu leczniczego i należyte gospodarowanie środkami publicznymi, aby bardziej nie pogarszać bardzo trudnej sytuacji finansowej Kliniki, a przy tym mając na względzie troskę o kilkuset pracowników Kliniki i tyleż samo kształcących się tu studentów, zmuszony byłem podjąć trudną decyzję nie zawierania ze wskazanymi lekarzami, skierowanymi w trybie pozarezydenckim, umów w wybranym przez nich wariancie: umów o pracę.

W przeciwnym razie podejmowane przez ostatnie lata działania naprawcze w zakresie właściwej struktury zatrudnienia i kosztów zostałyby zmarnowane i zaprzepaszczone, a wynik finansowy Poradni Chirurgii Stomatologicznej UKS uległby znaczącemu pogorszeniu, co zakwalifikowane byłoby jako niegospodarność.

Apel o głęboką korektę wycen świadczeń gwarantowanych 

Pragnąłbym, aby niniejsze wyjaśniania oprócz nakreślenia warunków powstawania mojej decyzji były też początkiem do zmiany finansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stomatologia, bowiem w 2022 r. takie podmioty lecznicze jak SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, gdzie prowadzona jest dydaktyka przed- i podyplomowa, w obecnych realiach gospodarczych i finansowych mogą utracić płynność finansową, co odbije się na jakości kształcenia, jakości i ilości udzielanych świadczeń - a powód będzie jeden: niedostatek środków finansowych.

W konsekwencji nie będą realizowane z wykorzystaniem istniejącego potencjału podstawowe zadania statutowe Kliniki: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, jak też misja zapewnienia najwyższej jakości kształcenia przed- i podyplomowego.