Chodzi o udzielanie w poradni stomatologicznej ambulatoryjnych świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz o udzielanie świadczeń stomatologicznych pacjentom oddziałów szpitala w znieczuleniu ogólnym. Wymagana specjalizacja stomatologii dziecięcej lub inna.

Oferta dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia.

Oferty należy składać do 8 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

W przypadku osób fizycznych, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, wymagane jest:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,
- kserokopię prawa wykonywania zawodu,
- kserokopię dyplomu uzyskanej specjalizacji,
- kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- kserokopię dokumentów z posiadanych tytułów lub stopni naukowych,
- aktualną kserokopię wpisu do właściwego rejestru,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
- kserokopię polisy OC lub zobowiązanie oferenta do przedstawienia kopii umowy,
- ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej za szkody,
- wyrządzone przy udzielaniu świadczeń medycznych,
- kserokopię wpisu do CEIDG z numerem REGON i NIP.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyr. ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Szczegółowe warunki konkursu oferty.