Projekt samorządowego programu polityki zdrowotnej zapobiegania próchnicy wśród uczniów szkół podstawowych w Tczewie ma objąć 1 840 siedmiolatków; kolejno w 2018 r. – 618, w 2019 r. – 627, w 2020 r. – 695. Koszt jego realizacji ma się zamknąć w kwocie 40 tys. zł, (w tym są koszty wizyty u stomatologa, druku plakatów, ulotek oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych). Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy Tczew.

W zamiarach autorów projektu wszystkie dzieci z Tczewa w wieku 7. lat będą miały:
- przegląd stanu zdrowia jamy ustnej;
- usuwaną płytkę bakteryjną/ kamień nazębny;
- lakowane bruzdy powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstych).

Ponadto organizatorzy programu, poza celem nadrzędnym, czyli ograniczeniem próchnicy i utraty zębów u dzieci chcieliby sprawdzić:
- czy rodzice bądź opiekunowie prawidłowo realizują zalecenia stomatologów;
-  czy dzieci mają nawyk dbania o higienę jamy ustnej.
Planowane jest także:
- zwiększanie wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki próchnicy zębów, w tym higieny jamy ustnej oraz zdrowego trybu życia;
- motywowanie rodziców do regularnych wizyt dziecka w gabinecie stomatologicznym; 
- rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci; 
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

Eksperci AOTMiT skrytykowali planowane usuwanie kamienia nazębnego, argumentując że nie jest to działanie rekomendowane. Lepiej za środki finansowe przeznaczone na ten zabieg zrealizować część poświęconą na edukację zdrowotną. Nie można bowiem zapominać, że program polityki zdrowotnej powinien uzupełniać świadczenia gwarantowane i wspierać działania już realizowane, przypomina AOTMiT. 

W ocenie Rady Przejrzystości AOTMiT realizator programu w ramach działań informacyjno - edukacyjnych powinien wskazywać możliwości skorzystania z refundowanych świadczeń.

Istotne jest także, aby w ramach programu polityki zdrowotnej uwzględniać koordynację i organizację danych świadczeń realizowanych w regionie (np. poprzez stworzenie punktów informacyjnych, nadzór nad niepowielaniem tych samych świadczeń). Projekt ma zapewniać ciągłość opieki w sytuacji konieczności kontynuacji leczenia, a więc stanowić wartość dodaną do koszyka świadczeń gwarantowanych i zwiększać ich wykorzystanie.

Inną słabą stroną programu jest niepełne zastosowanie reguły SMART przy określaniu celów, bo te powinny być szczegółowe, mierzalne, osiągalne, istotne i terminowe. Ten element projektu także wymaga poprawy.

Ponadto uzupełnić należy część dotyczącą edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki próchnicy ma być skierowana zarówno do opiekunów dzieci, jak i samych dzieci. A co za tym idzie forma działań edukacyjnych musi być dostosowana do wieku dzieci, zaś tematyka edukacji powinna uwzględniać:
- promowanie zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru);
- wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków);
- konieczność stałej opieki stomatologicznej i regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie.

 Więcej: bipold.aotm.gov.pl