Wartość zamówienia: 83 947,50 zł

Okres rozliczeniowy: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022

Okres obowiązywania umowy: od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej[1], które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Obszar: powiat Biała Podlaska 

Oferty należy składać do 30 marca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 5 kwietnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 29 kwietnia 2022 r.