• Gabinet dentystyczny w szkole nie jest jedynym miejscem, w jakim sprawowana jest nad uczniami opieka stomatologiczna. Może być ona realizowana "na mieście" w ramach umowy kontraktowej oraz w dentobusach
  • Na początku epidemii COVID-19 (w 2020 r.) dentobusy stacjonujące przy szpitalach jednoimiennych, wykorzystywane były do udzielania świadczeń doraźnych osobom chorym na COVID-19
  • W 2022 r. w dentobusach przyjęto 142 tys. pacjentów, wydając na ten cel 6,5 mln zł (średnio 45,7 zł na osobę)

Ile dentobusów leczy dzieci, ilu pacjentom udzielono w tej formie pomocy, czy pojazdy te ulegają wypadkom, czy były do nich włamania – chciała wiedzieć posłanka Hanna Gill-Piątek. Odpowiedzi udzielił jej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dentobusy należą do wojewodów 

Ustawa z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej przewidywała zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w określony w niej sprzęt i aparaturę medyczną, w tym na zakup pojazdów, jedynie w 2017 r.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, dentobusy, które zakupiono (16)  zostały przekazane wojewodom (każdemu z wojewodów przekazano jeden pojazd).

Minister Zdrowia nie jest zatem właścicielem pojazdów.

Jak funkcjonują dentobusy

Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu konkursie organizowanym przez NFZ. Na terenie jednego województwa umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje jeden świadczeniodawca, udzielający świadczeń stomatologicznych w dentobusie, którego miejsca postoju ustalane są przez świadczeniodawcę w porozumieniu z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Harmonogram postojów dentobusu publikowany jest na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Umowy o udzielanie świadczeń w dentobusach zawierane są od 2018 r.

Liczba dzieci korzystających z dentobusów

W latach, w których obowiązywał stan epidemii (2020-2022) zamknięte były szkoły oraz przedszkola z powodu przejścia na nauczanie zdalne, okresowo ograniczano również poruszanie się poza miejscem zamieszkania dzieci i młodzieży, a prowadzenie leczenia zalecano tylko w trybie doraźnym przy zwiększonych rygorach sanitarno - epidemiologicznych.

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych ograniczone było zarówno w gabinetach dentystycznych stacjonarnych jak i mobilnych.

Na początku epidemii COVID-19 (w 2020 r.) dentobusy stacjonujące przy szpitalach jednoimiennych, wykorzystywane były do udzielania świadczeń doraźnych osobom chorym na COVID-19. Czas epidemii wyraźnie wpłynął na liczbę udzielonych świadczeń oraz liczbę pacjentów leczonych w dentobusach.

Liczbę pacjentów, którym udzielono świadczeń w dentobusie, a także wartość tych świadczeń przedstawia tabela.

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Czy dentobusy ulegają wypadkom

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia wypadki dentobusów nie były zgłaszane. Należy jednak podkreślić, że co miesiąc w formie ryczałtu miesięcznego finansowane są koszty związane z eksploatacją dentobusu, w tym koszty ubezpieczenia ponoszone w związku z funkcjonowaniem pojazdu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za jego użytkowanie.

Koszty te są niezależne od finansowania świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusie.

Całkowity koszt funkcjonowania dentobusów przedstawiony został w tabeli.

Opieka nad uczniami nie tylko w dentobusach

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania m.in. z gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Gabinet dentystyczny w szkole nie jest zatem jedynym miejscem, w jakim sprawowana jest nad uczniami opieka stomatologiczna.