• Prezydium NRL pozytywnie oceniło zasadę wzrostu zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji określono współczynnikiem korygującym, wynoszącym 1,19 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  • Waloryzacji wymaga kwota zwiększająca wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, którzy zobowiązują się do wykonywania zawodu na terytorium Polski w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

Wysokość współczynnika korygującego wynagrodzenie lekarzy

Przyjęte w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji określone jest współczynnikiem korygującym, wynoszącym 1,19 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Kwota wynagrodzenia zasadniczego wzrasta w przypadku ukończenia drugiego roku specjalizacji oraz w razie odbywania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych.  

Szczegółowe uwagi Prezydium NRL do projektu rozporządzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło wzrost wynagrodzeń lekarzy objętych regulacją opiniowanego projektu, zauważa jednak, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza.

Samorząd lekarski uważa, że

  • Współczynniki wynagrodzeń, określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, są dla lekarzy zbyt niskie.
  • Minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty stażysty powinno równać się przeciętnemu wynagrodzeniu.
  • Wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej,
  • Wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją powinno być na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.
  • Waloryzacji wymaga kwota zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, którzy zobowiązują się do wykonywania zawodu na terytorium Polski w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. (art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
    Dodatek ten, wynoszący 700 zł - w przypadku priorytetowych dziedzin medycyny oraz 600 zł - w pozostałych dziedzinach medycyny, został przyjęty w ustawie z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jego wysokość, po 5 latach obowiązywania, winna zostać skorygowana co najmniej o wskaźnik inflacji.

Stanowisko nr 37/23/P-IX