• Istnieją przesłanki do podwyższenia składek członkowskich lekarzy i lekarzy dentystów. Jaka formuła ich naliczania będzie obowiązywała?
  • Istnieje niebezpieczeństwo, że utrzymaną zostaną dotychczas obowiązujące warunki zwolnienia ze składek lekarzy i lekarzy dentystów emerytów. Te nie są we wszystkich elementach oceniane jako uzasadnione
  • Czy jest potrzeba, aby zmodyfikować zasady pobierania składek członkowskich?   

Jakie składki członkowskie lekarzy i lekarzy dentystów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Uchwała NRL 27/14 z września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej) zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje tym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nawet jeśli nie ukończyli jeszcze 75 lat, ale zgodnie z prawdą złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem renty lub emerytury).

Przychody wykluczające zwolnienie ze składki

Andrzej Cisło przypomina, że przychód, który obliguje lekarzy i lekarzy dentystów emerytów, nie mających jeszcze 75 lat, do uiszczania składek niekoniecznie musi być wynagrodzeniem ze stosunku pracy.

Przychodem takim mogą być chociażby przychody z:

  • obligacji,
  • lokat,
  • funduszy akcyjnych,
  • akcji,
  • tytułu wynajmu: pokoju, ogródka działkowego, mieszkania.

Taki przychód - jak w przypadku lokat – bywa symboliczny. Tymczasem może on skutkować pojawieniem się składki członkowskiej – podkreśla Andrzej Cisło. Uważa on, że w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby określenie pułapu dochodów lekarza emeryta (poza emeryturą lub rentą), do poziomu którego płaciłby on zmniejszoną składkę (np. połowę stawki, jaką płacą stażyści). Pułap ten mógłby być odniesiony procentowo do określanej urzędowo pensji stażysty lub rezydenta. Autor takiej koncepcji uważa, że lekarzom w wieku emerytalnym, niepracującym zawodowo coś się za lata pracy należy.

 Więcej: stomatolodzy.org.pl