• Światło dzienne ujrzał projekt zarządzenia prezesa NFZ wprowadzający kompleksowe rozliczenie świadczeń stomatologicznych w oparciu o wycenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Projekt zarządzenia zawiera m.in. charakterystykę pakietów świadczeń stomatologicznych wraz z katalogami jednostkowych i pakietowych świadczeń (z nowymi wartościami punktowymi)
  • Zarządzenie ma wejść w życie po miesiącu od daty jego podpisania przez prezesa NFZ
  • Ministerstwo Zdrowia oceniło, że szacowany skutek finansowy wdrażanych zmian to 400 mln zł rocznie

Projekt kompleksowego rozliczenia świadczeń stomatologicznych

Proponowane zarządzenie prezesa NFZ wprowadza m.in. kompleksowe rozliczanie procedur z zakresu chirurgii i periodontologii oraz niektórych innych świadczeń (badanie stomatologiczne, badanie specjalistyczne).  W tym przypadku zarządzenie operuje pakietami świadczeń.

Wycena poszczególnych pakietów opracowana została przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowy sposób rozliczania urealnia koszty wykonania świadczeń stomatologicznych.

Będzie większe zainteresowanie współpracą z NFZ?

NFZ ocenia, że zmiana wyceny świadczeń stomatologicznych przyczyni się do zwiększonego zainteresowania świadczeniodawców realizacją umów z publicznym płatnikiem.

Szacowany skutek finansowy zmian to 400 mln zł rocznie.

Projektodawcy zastrzegają jednak, że nie można przewidzieć odsetka świadczeń nie podlegających sumowaniu z innymi pakietami i świadczeniami jednostkowymi wskazanymi  do rozliczenia.

Przewiduje się, że zarządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od jego podpisania. 

Projekt zarządzenia związany jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 25 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz.1912), zmieniającego listę materiałów stomatologicznych wykorzystywanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Projekt w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Co zawiera projekt rozporządzenia