Interwencje dotyczyły przede wszystkim dostępu do świadczeń z tego zakresu dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych.

Ograniczenia dostępu do świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

Jedna z inicjatyw RPP dotyczyła dostępu pacjentów niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym.

W tym zakresie do rzecznika wpływały sygnały od rodziców (opiekunów) osób niepełnosprawnych, najliczniej z województwa śląskiego.

Prezes NFZ, zajmując stanowisko w sprawie, wyjaśnił, że na terenie województwa śląskiego ogłoszono postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym na terenie subregionu południowego, centralnego, zachodniego i północnego.

W postępowaniu, ogłoszonym na subregion zachodni, nie wpłynęła żadna oferta. W pozostałych postępowaniach wszystkie złożone oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie warunków określonych w przepisach prawa. W związku z tym ogłoszono postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w trybie rokowań dla subregionu południowego i północnego, w trybie konkursu dla subregionu centralnego i zachodniego. Niemniej jedynie dla subregionu północnego wybrany został świadczeniodawca, w pozostałych postępowaniach nie wyłoniono świadczeniodawców.

Wobec tego dyrektor Śląskiego OW NFZ kolejny raz ogłosił postępowanie konkursowe o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie dla subregionu centralnego, jak również zaplanował kolejne postępowania konkursowe na realizację świadczeń opieki zdrowotnej na subregion zachodni i południowy, zabezpieczając na ten cel środki finansowe. Rzecznik monitoruje sprawy z opisanego obszaru.

Leczenie w ramach programu zdrowotnego „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki”

Rzecznik kontynuował działanie podjęte w 2013 r. Dotyczyło ono utrudnionego dostępu małoletnich pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia do leczenia operacyjnego w ramach programu zdrowotnego „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki” w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Problem w dostępie do świadczeń zdrowotnych i konieczność rewizji umów na udzielanie świadczeń w ramach programu, zasygnalizował także konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji. RPP zwrócił się w sprawie do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, aby ten wskazał, czy na terenie poszczególnych województw występują trudności w dostępie do programu oraz w jaki sposób zostanie rozwiązany problem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnił, że analiza materiałów przekazanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia nie wskazuje na występowanie problemów z dostępnością do świadczeń.

Najdłuższy czas oczekiwania to 1 – 2 tygodni w przypadkach leczenia planowego. W przypadkach pilnych świadczenia udzielane są one niezwłocznie. Do żadnego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wpłynęła skarga w zakresie czasu oczekiwania na świadczenie w ramach programu.

Wszystkie wnioski dotyczące renegocjacji wysokości umowy z NFZ były rozpatrywane pozytywnie. NFZ zaznaczył, że jedynie jeden świadczeniodawca zgłosił nadwykonanie.

Odnosząc się do sytuacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie prezes NFZ wskazał, że z uwagi na procent wykonania umowy brak jest wskazań do podwyższenia wartości umowy.

Jak wynika z dostępnych danych, problem wciąż jest aktualny, RPP będzie w dalszym ciągu monitorował sprawę w 2015 r.