W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej, periodontologii (leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej), protetyki, pomocy doraźnej. Pacjentowi, zgłaszającemu się do stomatologa z bólem zęba, pomoc powinna być udzielona w dniu zgłoszenia w każdej placówce, która ma podpisaną umowę na świadczenie usług w ramach ubezpieczenia, a po godzinie 19.00 - w placówkach, w których pełniony jest dyżur stomatologicznej pomocy doraźnej.

Główne zgłoszenia w zakresie opieki stomatologicznej dotyczyły praw pacjenta do:  świadczeń zdrowotnych, co stanowiło: w latach 2015-2016 - 13 proc., w latach 2017-2018 - 15 proc. wszystkich zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem infolinii w zakresie opieki stomatologicznej.

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych, w tym:
- odmowy udzielenia świadczenia w trybie nagłym;
- długich terminów oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego głównie w zakresie ortodoncji oraz protetyki;
- odmowy wykonania badań diagnostycznych, w tym badań obrazowych;
- zastrzeżeń do skuteczności leczenia oraz wykonywanych świadczeń (m.in. pozostawienie w kanale zębowym odłamka narzędzia, błędnie wykonana proteza czy implant stomatologiczny);
- braku możliwości wyboru medycznego o wyższej jakości (za dopłatą do świadczenia);
- nierespektowanie prawa pacjentów posiadających uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością.

Jak wynika z zarejestrowanych rozmów telefonicznych, dotyczących opieki stomatologicznej, główne problemy dotyczą braku dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości leczenia kanałowego zębów trzonowych i przedtrzonowych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce pacjenci pokrywają koszty leczenia stomatologicznego (w tym również koszty wykonywania protez zębowych) z własnych środków.

Formułowane przez dzwoniących zastrzeżenia dotyczyły standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym poszczególnych procedur protetycznych, co stanowiło odpowiednio: w 2015 i 2016 r. - 52 proc., w 2017 r. - 42 proc., natomiast w 2018 r. - 33 proc. zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem infolinii w zakresie prawa do świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie stomatologiczne.

Liczba zgłoszeń dotyczących długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego (głównie z zakresu protetyki) stanowiła w latach 2015-2016 - 14 proc., w 2017 r. - 20 proc., natomiast w 2018 r. - 17 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczących prawa do świadczeń z zakresu stomatologii.

Z analizy zarejestrowanych danych wynika, że dochodziło do odmowy udzielenia pomocy w przypadku nagłego bólu. Pacjenci odsyłani byli do innych podmiotów leczniczych. Średnio w latach 2015-2017 problem ten stanowił 17 proc., natomiast w 2018 r. - 13 proc. wszystkich zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem infolinii.

Ponadto pacjenci informowali, że bardzo często korzystają ze świadczeń komercyjnych, gdyż okres oczekiwania na możliwość wykonania w ramach ubezpieczenia nowej protezy jest bardzo długi: 5 lat (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rozmówcy sygnalizowali także na zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz wskazywali na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania. W większości zgłoszeń pacjenci zwracali się do RPP z prośbą o informację dotyczącą możliwości dochodzenia roszczeń oraz skierowania sprawy do organów odpowiedzialności zawodowej.

W zakresie innych praw zgłaszane były także przypadki odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej i zastrzeżenia do sposobu jej prowadzenia, w tym dokumentowania leczenia stomatologicznego - stanowiło to odpowiednio w latach 2015-2018 13 proc. wszystkich zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem infolinii w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Odrębne zagadnienie stanowi opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą. Część zgłoszeń dotyczyła tematu powrotu stomatologów do szkół. Problem ten pojawia się w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń stomatologicznych dzieci i młodzieży, a co za tym idzie pogarszaniem się stanu zdrowotnego uzębienia i chorób wynikających z braku właściwej higieny jamy ustnej. Warto zaznaczyć, że minister zdrowia zapowiedział rozpoczęcie dyskusji z zamiarem uruchamiania gabinetów stomatologicznych we wszystkich szkołach. 

Należy również zwrócić uwagę na utrudniony dostęp do procedur stomatologicznych dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu znacznym, których leczenie wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego. W szczególności dzwoniący wskazywali na brak podmiotów leczniczych wykonujących takie świadczenia blisko miejsca zamieszkania (w większości przypadków dotyczy to niepełnosprawnych dorosłych).