Koszt całkowity programu oszacowano na 31 000 zł, przy czym koszty jednostkowe to:
-  akcji informacyjno-edukacyjnej 10 zł,
- przeglądu stomatologicznego 20 zł,
- lakowania bruzd zębów szóstych 60 zł,
- koszt jednego 60-minutowego spotkania edukacyjnego z rodzicami -  300 zł.

Finansowanie będzie realizowane przez Gminę Dobiegniew.

Planowany termin realizacji programu to lata 2020-2024.

Celem głównym programu jest zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród dzieci z populacji docelowej 7-latków poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne.

Interwencje zaplanowane do realizacji po części powielają świadczenia gwarantowane zawarte w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii (Dz.U. 2017 poz. 193 z późn. zm.). Jednakże na terenie gminy nie funkcjonuje żaden świadczeniodawca realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

Wśród interwencji zawarta jest również edukacja, która będzie realizowana w formie wykładu, dyskusji, instruktażu higieny jamy ustnej wśród rodziców w formie 60-minutowego spotkania prowadzonego na terenie szkoły.

Wśród dzieci zaplanowano przeprowadzenie wykładu, pogadanki i instruktażu higieny jamy ustnej w trakcie 45-minutowych zajęć lekcyjnych.

Działania edukacyjne prowadzone będą również podczas wizyt stomatologicznych oraz przy pomocy ulotek informacyjnych w szkołach podstawowych, u realizatora programu oraz w Urzędzie Miejskim.

Wskazano sześć, sformułowanych prawidłowo, mierników efektywności programu, zaproponowano także kwestionariusz ankiety oceniającej wzrost świadomości zdrowotnej populacji objętej interwencjami.

Rok po ukończeniu przez dziecko programu zostanie przeprowadzony przegląd stomatologiczny finansowany w ramach umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z NFZ lub przez rodziców/opiekunów prawnych.

 Główne uwagi:
1. Wskazane cele szczegółowe stanowią działania i wymagają przeformułowania, tak aby określały wartości (spadek/wzrost), które będzie można zmierzyć po zakończeniu programu.
2. Uzupełnienia wymaga cel „lakowanie bruzd zębów pierwszych trzonowych”.
3. W programie brak jest informacji o przygotowaniu protokołu edukacyjnego, na podstawie którego realizowana będzie edukacja.
4. Nie jest jasne, czy w programie zaplanowano środki na ostatni etap programu, gdyż budżet obejmuje lata 2020-2024.
5. Wzór ankiety satysfakcji nie zawiera pytań odnośnie interwencji związanej z profilaktyką stomatologiczną (lakowanie bruzd zębowych) oraz edukacją zdrowotną.

Prowadzenie zintegrowanej, skojarzonej profilaktyki próchnicy zębów, w tym organizacja bezpłatnej opieki stomatologicznej (profilaktycznej i leczenia) dla dzieci i młodzieży, stanowi czwarty cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.