• Minister zdrowia powiększył skład Rady do spraw rozwoju stomatologii o drugiego przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Medycznych. W skład Rady wchodzą także konsultanci krajowi w obszarze stomatologii (siedmiu), przedstawiciele MZ (trzech) oraz NFZ, NRL i AOTMiT (po jednym)
 • Rada zajmuje się m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 • Dotychczas członkowie Rady dyskutowali m.in. o wycenach świadczeń w zakresie: chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki

Rada do spraw rozwoju stomatologii, powołana zarządzeniem ministra zdrowia z 31 sierpnia 2022 r. (Dz.U. Poz. 95), koordynuje prace ważne dla branży stomatologicznej.

Skład Rady do spraw rozwoju stomatologii  

W skład Rady do spraw rozwoju stomatologii wchodzą:

 • konsultanci krajowi w obszarze stomatologii (siedmiu);
 • trzech reprezentantów Ministerstwa Zdrowia;
 • dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Medycznych (do 3 stycznia 2023 r. był jeden);
 • po jednym przedstawicielu: NRL, NFZ, AOTMiT.

Zmiany w składzie Rady wprowadziło zarządzenie ministra zdrowia z 2 stycznia 2023 r. DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.1. 

Zadania Rady do spraw rozwoju stomatologii  

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
 • obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Tryb pracy Rady do spraw rozwoju stomatologii 

Funkcję przewodniczącego Rady pełni osoba wskazywana przez Naczelną Radę Lekarską albo ministra zdrowia (pierwszym przewodniczącym Rady został wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Barucha). Zmiana na tym stanowisku następuje co 6 miesięcy – kolejnym przewodniczącym Rady będzie reprezentant ministra zdrowia.

Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Dotychczasowe działania Rady 

- Umówiliśmy się, że każde posiedzenie Rady do spraw rozwoju stomatologii zakończy się przynajmniej jednym konkretnym wnioskiem - informował Paweł Barucha. 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady do spraw rozwoju stomatologii (16 września) pojawił się watek konieczności podwyższenia nakładów na świadczenia stomatologiczne, realizowane w ramach kontraktów z NFZ. Mowa była o udziale procentowym wydatków na stomatologię w ogólnej puli środków przeznaczonych na leczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarze dentyści postulowali podniesienie tego udziału o 1 proc. Taka decyzja zahamowałaby coroczny spadek nakładów na stomatologię w porównaniu do środków, którymi dysponuje NFZ.

Strategicznym celem lekarzy dentystów jest powrót do 4 proc. udziału stomatologii w całkowitym budżecie NFZ, przeznaczonym na finansowanie procedur medycznych. Taki współczynnik obowiązywał jeszcze pięć lat temu.

Członkowie Rady dotychczas dyskutowali m.in. o wycenach w zakresie chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki.