• Powołana przez ministra zdrowia Rada do spraw rozwoju stomatologii po raz pierwszy w 2023 r. zbierze się 13 stycznia
  • W skład Rady wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
  • Główne kierunki prac Rady to kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe lekarzy dentystów, zasady wykonywania zawodu stomatologa, wycena świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Rada ds rozwoju stomatologii. Zbierze się 13 stycznia 

Kolejne, pierwsze w 2023 r. posiedzenie Rady do spraw rozwoju stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia, jest planowane na 13 stycznia 2023 r. W sumie to już czwarte – od momentu powołania Rady przez ministra zdrowia  spotkanie. 

Lekarze dentyści wielokrotnie zwracali uwagę, że w Ministerstwie Zdrowia brakuje komórki zajmującej się sprawami stomatologii. W końcu Rada do spraw rozwoju stomatologii została powołana zarządzeniem z 31 sierpnia 2022 r. przez ministra zdrowia.

Skład Rady ds. rozwoju stomatologii 

W skład Rady wchodzą :

Zadania Rady do spraw rozwoju stomatologii   

Celem Rady jest koordynowanie prac ważnych dla branży stomatologicznej.   Jej główne zadania to proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

  • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
  • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
  • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
  • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
  • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
  • obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Zasady funkcjonowania Rady

Funkcję przewodniczącego Rady pełni obecnie przedstawiciel NRL, wiceprezes tej Rady Paweł Barucha. Zmiana na tym stanowisku nastąpi po 6 miesiącach, wówczas przewodniczyć Radzie będzie reprezentant ministra zdrowia.

Posiedzenia Rady mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do tej pory posiedzenia odbyły się 16 września 2022, 14 października 2022, 18 listopada 2022.

Tydzień po posiedzeniu Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL IX kadencji (20 stycznia 2023 r., piątek, o godzinie 14.00, bezpośrednio po posiedzeniu NRL).