• Powołana przez ministra zdrowia Rada do spraw rozwoju stomatologii zajmuje się m.in. koniecznością zwiększenia nakładów na świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • W skład Rady wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
 • Rada zajmuje się m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Powołana przez ministra zdrowia Rada do spraw rozwoju stomatologii podczas pierwszego posiedzenia zajęła się m.in. koniecznością zwiększenia nakładów na świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

W skład Rady wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
Rada zajmuje się ma m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Pierwsze posiedzenie Rady do spraw rozwoju stomatologii odbyło się 16 września 2022 r. Kolejne 14 października.

Powołanie Rady do spraw rozwoju stomatologii z pewnością ucieszyło wszystkich związanych z tą dziedziną medycyny. Lekarze dentyści wielokrotnie zwracali uwagę, że w Ministerstwie Zdrowia brakuje komórki zajmującej się sprawami stomatologii. Rada będzie mogła koordynować prace ważne dla branży stomatologicznej.  

Skład Rady do spraw rozwoju stomatologii:

Przypomnijmy, że do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
  kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
  obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

  Tryb pracy Rady do spraw rozwoju stomatologii 

  Funkcję przewodniczącego Rady pełni obecnie przedstawiciel NRL, wiceprezes tej Rady Paweł Barucha. Zmiana na tym stanowisku nastąpi po 6 miesiącach, wówczas przewodniczyć Radzie będzie reprezentant ministra zdrowia.

Posiedzenia Rady mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.