• Powołana przez ministra zdrowia Rada do spraw rozwoju stomatologii podczas pierwszego posiedzenia zajęła się m.in. koniecznością zwiększenia nakładów na świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • W skład Rady wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
 • Rada zajmować się ma m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Rada do spraw rozwoju stomatologii o nakładach na świadczenia

Z informacji uzyskanych przez infoDENT24.pl wynika, że podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady do spraw rozwoju stomatologii (16 września) pojawił się watek konieczności podwyższenia nakładów na świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach kontraktów z NFZ.

Mowa była o udziale procentowym wydatków na stomatologię w ogólnej puli środków przeznaczonych na leczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasadnym byłoby podniesienie tego udziału o 1 proc. Taka decyzja zahamowałaby coroczny spadek nakładów na stomatologię w porównaniu do środków, którymi dysponuje NFZ.

Jaki udział stomatologii w nakładach ogółem?

Przypomnijmy, że według propozycji na 2023 r. udział ten wyniósłby ok. 1,87 proc. To zdecydowanie mniej niż kilkanaście lat temu, kiedy to na stomatologię przeznaczano znacząco ponad 3 proc. środków będących w dyspozycji NFZ. W 2008 r. udział ten wynosił aż 4,2 proc., w 2009 r. 3,7 proc., w 2010 r. niecałe 3,4 proc. Później było tylko gorzej.

Przypomnijmy, że Radę do spraw rozwoju stomatologii powołał zarządzeniem z 31 sierpnia 2022 r. minister zdrowia.

Pierwsze posiedzenie Rady do spraw rozwoju stomatologii odbyło się 16 września 2022 r. Kolejne zaplanowano na 14 października.

Tydzień po posiedzeniu Rady odbędzie się kolejne, drugie posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL IX kadencji (21 października 2022 r., piątek, o godzinie 14.00, bezpośrednio po posiedzeniu NRL).

Powołanie Rady do spraw rozwoju stomatologii z pewnością ucieszyło wszystkich związanych z tą dziedziną medycyny. Lekarze dentyści wielokrotnie zwracali uwagę, że w Ministerstwie Zdrowia brakuje komórki zajmującej się sprawami stomatologii. Rada będzie mogła koordynować prace ważne dla branży stomatologicznej.  

Skład Rady do spraw rozwoju stomatologii:

 • konsultanci krajowi w obszarze stomatologii (siedmiu);
 • po jednym przedstawicielu: NRL, Konferencji Rektorów Akademickich UM, NFZ, AOTMiT;
 • trzech reprezentantów Ministerstwa Zdrowia.

Zadania Rady do spraw rozwoju stomatologii  

Przypomnijmy, że do zadań Rady należeć będzie proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
  obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

 Tryb pracy Rady do spraw rozwoju stomatologii 

Funkcję przewodniczącego Rady pełni obecnie przedstawiciel NRL, wiceprezes tej Rady Paweł Barucha. Zmiana na tym stanowisku nastąpi po 6 miesiącach, wówczas przewodniczyć Radzie będzie reprezentant ministra zdrowia.

Posiedzenia Rady mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.