• Zarejestrowany jest nowy statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zmiany odpowiadać mają wyzwaniom wynikającym m.in. z uwarunkowań gospodarczych
 • Nowo powoływany Zarząd Główny ma składać się z nie więcej niż 12 członków (dotychczas co najmniej 46)
 • Nastąpi zmiana zasad działania kół terenowych, które zostaną przydzielone formalnie do Oddziałów, zgodnie z obszarami miejscowymi ich działania    

Zmiana statutu PTS stanowi odpowiedź na realne potrzeby działania Stowarzyszenia, aktualną sytuację gospodarczą, w obszarze której PTS funkcjonuje jako przedsiębiorca. Celów nie sposób osiągać bez zmian strukturalnych czy organizacyjnych - pisze prezydent PTS prof. dr hab. Marzena Dominiak

Walne Zebranie Delegatów PTS o charakterze sprawozdawczo – wyborczym (z uwagi na jego doniosły charakter) zaplanowany jest na I kw. 2023 r. Wcześniej zwołane zostanie posiedzenie Zarządu Głównego.

Wybory według nowego statutu

Wybory do nowych władz PTS odbędą się według postanowień nowego statutu. Zgodnie z jego treścią wybieralnymi władzami PTS są:

 • Walne Zebranie Delegatów,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych PTS ma trwać 4 lata.

Członkowie wybrani do władz PTS mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje.

Rok temu (27 listopada 2021 r.) została podjęta uchwała Walnego Zebrania Delegatów o przyjęciu nowego Regulaminu Wyborów w PTS, według którego odbędą się wybory wszystkich władz PTS, w tym władz Oddziałów PTS.

Uchwały wszystkich władz PTS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że szczegółowe postanowienia statutu stanowią inaczej.

W razie gdy skład władz PTS ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w wyniku kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu (chyba że statut stanowi inaczej).

Zarząd Główny PTS

Do kierowania całą działalnością PTS oraz reprezentowania PTS na zewnątrz powoływany jest Zarząd Główny PTS.

Nowo powoływany Zarząd Główny ma składać się z nie więcej niż 12 członków:

 • prezydenta PTS,
 • wiceprezydenta PTS,
 • skarbnika PTS,
 • sekretarza PTS,
 • pozostałych członków.

To znaczne zmniejszenie liczby członków tego organu z ponad 46 członków. 

Zmniejszona liczba członków Zarządu Głównego umożliwi sprawne podejmowanie decyzji. Takie rozwiązanie odpowiada obecnemu kształtowi i sposobowi funkcjonowania PTS.

Oddziały PTS

Nowo wybieranymi władzami Oddziału PTS są:

 • Walne Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału:
W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 3-5 członków,
w tym:
prezes Oddziału, 
zastępca prezesa Oddziału,
skarbnik.
 
W Oddziałach nie są już wybierane takie władze jak Komisja Rewizyjna Oddziału oraz Sąd Koleżeński Oddziału. Nie będzie również funkcjonować Prezydium Zarządu Oddziału z uwagi na zmniejszenie liczby członków Zarządu Oddziału (z 11 członków do maksymalnie 5 członków).

Koła terenowe PTS

Nastąpi zmiana zasad działania kół terenowych, które zostaną przydzielone formalnie do Oddziałów, zgodnie z obszarami miejscowymi ich działania (z zachowaniem dotychczasowych struktur funkcjonującego koła terenowego).

Zmienione zapisy Statutu pozwalają na zachowanie działających kół terenowych, wykluczając jedynie możliwość powoływania nowych kół terenowych.

Sekcje PTS

Przez Zarząd Główny powoływani są prezesi Sekcji. Sekcja może działać w oparciu o rozbudowane struktury (w razie przyjęcia przez Zarząd Główny stosownego regulaminu, wprowadzającego takie rozwiązania). Regulamin Sekcji jest w fazie opracowywania i będzie on przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTS.