– Według nas stanowi to dobry początek do ogólnokrajowej debaty mającej na celu dostosowania zasad udzielania świadczeń względem aktualnej wiedzy i praktyki medycznej oraz potrzeb naszych pacjentów – pisze lek. dent. Iwona Świętkowska, wiceprezes DRL ds. stomatologii.

Sygnatariusze stanowiska zwracają uwagę, iż wyrażona opinia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczy jednego, wybranego zagadnienia i nie rozwiązuje całej problematyki, która jest podnoszona przez środowisko lekarskie.

– Biorąc pod uwagę konstytucyjne prawa naszych pacjentów do ochrony zdrowia oraz obowiązek wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz dostępnymi metodami i środkami zapobiegania wyrażamy opinię, iż merytoryczna dyskusja   i dostosowanie świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia do obecnych standardów i protokołów leczenia oraz realnych potrzeb pacjentów jest konieczna dla poprawy zdrowia i bezpieczeństwa – napisano.

Autorzy stanowiska powołują się na treść artykułu  9 Kodeksu Etyki Lekarskiej „Lekarz powinien  z należytą starannością przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze, poświęcając temu konieczny czas”  oraz artykułu  12 „Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które nie obniżają jakości opieki nad chorym”.

Ponadto, zgodnie z  ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty na podstawie   artykułu 4 „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.