• Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma uregulować warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte przepisami ustawowymi
  • Procedowana ustawa określa m.in. zadania zawodowe, wymagania kwalifikacyjne, pożądane efekty uczenia się, uwzględnia także kodeksy etyki i deontologii medycznej
  • Projekt ustawy określa działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny
  • Projekt ustawy reguluje także zagadnienia związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego  

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, po przyjęciu przez Radę Ministrów, uzyska wolną drogę do rozpoczęcia nad nim prac parlamentarnych.

Projekt ustawy został oceniony przez stronę publiczną. Prawie co trzecia, spośród 700 uwag, została uwzględniona w trakcie prac nad proponowanymi przepisami. 

W ustawie zaproponowano m.in zmianę nazwy zawodów asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna na: asystentka oraz higienistka dentystyczna. W ten sposób dotychczasowe, uznaniowe  nazewnictwo dostosowane zostanie do oficjalnie obowiązującej nazwy lekarz dentysta (w regulacjach prawnych nie ma określenia: lekarz stomatolog czy stomatolog). 

Ustawa o niektórych zawodach medycznych - zakres regulacji

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma uregulować zagadnienia dotyczące m.in.:

  • doskonalenia zawodowego;
  • odpowiedzialności zawodowej.

Należy przypomnieć, że projektowane regulacje nie dotyczą profesji medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach. Chodzi o zawody: lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Zadania, kwalifikacje, etyka i nauka 

Projekt ustawy ma być podstawą do szczegółowego określenia m.in.:

  • zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
  • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
  • efektów uczenia się, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
  • kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego

Projekt ustawy reguluje m.in. zagadnienie związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem ma być Centrum e-Zdrowia.

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych.

Minister zdrowia będzie mógł, na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego (na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

Projekt ustawy określa również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny, w celu zapewniania odpowiedniej jakości tego kształcenia.

Ocena realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP.

Obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego

Przepisy ustawy nakładają na osoby wykonujące zawód medyczny prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego,

Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Urlop będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawód medyczny

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby takie podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie, dotyczące odpowiedzialności zawodowej, toczyć się ma przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja składać się będzie z 36 członków, powoływanych przez ministra zdrowia na czteroletnią kadencję, po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra zdrowia.