Głównym założeniem projektu programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczących się w szkołach podstawowych z terenu gminy Nowogard, poprzez działania informacyjno - edukacyjne.

Populację docelową programu mają stanowić uczniowie klas I-III szkół podstawowych (7-10 lat) z obszaru gminy Nowogard oraz rodzice (opiekunowie prawni dzieci). Wnioskodawca nie wskazał jednak liczebności populacji docelowej, która będzie objęta programem.

Nie jest również możliwe oszacowanie populacji na podstawie wskazanych kosztów.

Zaplanowane interwencje to:
- działania edukacyjne;
- przegląd stomatologiczny jamy ustnej;
- lakowanie zębów stałych przedtrzonowych oraz zębów stałych szóstych u dzieci powyżej 8 roku życia oraz siódmych u dzieci powyżej 14 roku życia (starsze niż populacja docelowa).

Eksperci poproszeni o opinie są zgodni co do zasadności prowadzenia przez samorząd programów profilaktyki próchnicy w populacji dzieci i młodzieży. Zaznaczają jednak, że w ramach tych programów nie może dochodzić do podwójnego finansowania świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie interwencje realizowane w ramach programów profilaktycznych powinny w pierwszej kolejności stanowić uzupełnienie lub ulepszenie świadczeń gwarantowanych. Szczególnie należy wziąć pod uwagę takie interwencje jak:
- lakowanie zębów,
- lakierowanie zębów,
- fluoryzację w szkołach,
- ocena indywidualnego ryzyka wystąpienia próchnicy,
- edukacja zdrowotna zarówno dzieci jak i rodziców.

Okres realizacji programu samorządu zaplanowany został na lata 2020-2022. Nie wskazano czy planowana jest kontynuacja działań w latach następnych.

Projekt zawiera zdawkowy opis etapów i działań podejmowanych w ramach programu. Pierwszym etapem będzie wybór realizatora programu. Informacje na temat warunków dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych przedstawiono również w sposób zdawkowy.

W kosztach jednostkowych programu uwzględniono jedynie koszt zabezpieczenia jednego zęba ucznia przez lekarza stomatologa, który oszacowano na kwotę 25 zł (średni koszt lakowania zęba mlecznego wynosi 67 zł). W budżecie nie uwzględniono kosztów działań edukacyjnych.

Koszt całkowity trzyletniego programu ma wynieść 24 tys. zł. Program ma być sfinansowany ze środków gminy Nowogard.