• Powołano 37-osobową Radę Naukową Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pierwszej kadencji)
  • W jej skład wszedł prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
  • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (ustanowiony w grudniu 2022 r.) ma prowadzić m.in. badania naukowe w zakresie rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki, zajmie się także opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Skład Rady Naukowej PIM MSWiA  

W skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wchodzi 37 osób:

Piętnaście z nich jest pracownikami naukowymi i badawczo-technicznymi Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kolejna, szesnastoosobowa grupa nie jest zatrudniona w Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia.

W tej właśnie grupie znalazł się prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama.

Przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został Dariusz Nowak; a Ministra Edukacji i Nauki - prof. dr hab. n. med. Edward Aleksander Wylęgała.

W skład Rady Naukowej PIM MSWiA wchodzą również dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jego zastępcy.

Funkcję przewodniczącego Rady Naukowej pełnić ma prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas. Jego zastępcami zostali dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak oraz dr n. med. Dorota Szydlarska.

Zadania PIM MSWiA

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA został powołany w grudniu 2022 r. w wyniku przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

  • Państwowy Instytut Medyczny to placówka badawcza, która będzie prowadziła badania naukowe m.in. w zakresie rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki. PIM MSWiA zajmie się także opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
  • Jednym z zadań Instytutu jest prowadzenie działalności konsultacyjnej na rzecz podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
  • Nowa placówka zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych, pracami rozwojowymi i usługowo-badawczymi dotyczącymi nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy.
  • Dodatkowo do zadań Instytutu należy opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych, które mają zastosowanie w pracy służb podległych MSWiA.