• Funkcję przewodniczącej Rady ds. Rozwoju Stomatologii objęła prof. Dorota Olczak Kowalczyk
 • W skład Rady wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
 • Rada zajmuje się m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Prof. Dorota Olczak - Kowalczyk na czele Rady

Funkcję przewodniczącego Rady pełni osoba, wskazywana naprzemiennie przez Naczelną Radę Lekarską albo Ministra Zdrowia (pierwszym był reprezentant NRL, jej wiceprezes Paweł Barucha).

Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady następuje co sześć miesięcy.

Nowa przewodniczący Rady prof. Dorota Olczak - Kowalczyk jest dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowym konsultantem ds. stomatologii dziecięcej  

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 16 września 2022 r. Powinny się one odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zadania Rady ds. Stomatologii

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
 • obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Skład Rady ds. Stomatologii

W skład Rady do spraw rozwoju stomatologii wejdą:

 • konsultanci krajowi w obszarze stomatologii (siedmiu);
 • po jednym przedstawicielu: NRL, Konferencji Rektorów Akademickich UM, NFZ, AOTMiT;
 • trzech reprezentantów Ministerstwa Zdrowia.