• Minister Zdrowia powołał do życia Radę do spraw rozwoju stomatologii, w skład której wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii, przedstawiciele: MZ, NFZ, NRL, AOTMiT, KRAUM
 • Rada zajmować się ma m.in.: kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa, wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 • Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się do 16 września 2022 r.    

Powołanie Rady do spraw rozwoju stomatologii z pewnością ucieszy wszystkich związanych z tą dziedziną medycyny. Lekarze dentyści wielokrotnie zwracali uwagę, że w Ministerstwie Zdrowia brakuje komórki zajmującej się sprawami stomatologii. Rada będzie mogła koordynować prace ważne dla branży stomatologicznej.  

Skład Rady do spraw rozwoju stomatologii  

W skład Rady do spraw rozwoju stomatologii wejdą:

 • konsultanci krajowi w obszarze stomatologii (siedmiu);
 • po jednym przedstawicielu: NRL, Konferencji Rektorów Akademickich UM, NFZ, AOTMiT;
 • trzech reprezentantów Ministerstwa Zdrowia.

Zadania Rady do spraw rozwoju stomatologii  

Do zadań Rady należeć będzie proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko - dentystycznym;
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
 • obszaru i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Tryb pracy Rady do spraw rozwoju stomatologii 

Funkcję przewodniczącego Rady pełnić ma osoba wskazywana przez Naczelną Radę Lekarską albo Ministra Zdrowia (pierwszym będzie reprezentant NRL). Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady następować ma co sześć miesięcy.

Pierwsze posiedzenie Rady powinno być zwołane nie nie później niż 16 września 2022 r. Posiedzenia Rady mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.