Skargi najczęściej dotyczyły słabej dostępności lub niezadowalającej jakości świadczeń. Wśród zgłaszanych problemów pacjenci wymieniali: trudności z uzyskaniem od lekarza rodzinnego recept na leki w związku z farmakoterapią zaleconą przez lekarza specjalistę, odmowę pilnego udzielenia świadczenia, nieobecność lekarza, odmowę telefonicznej rejestracji na wizytę, nierespektowanie prawa honorowych zasłużonych dawców krwi do świadczeń poza kolejnością, odmowę realizacji wizyty domowej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, odmowę wyznaczenia, ale i przełożenia terminu realizacji świadczenia.

Pacjenci skarżyli się także na odległy termin realizacji świadczeń i zgłaszali także skargi dotyczące uiszczenia dodatkowych opłat za świadczenia czy wizytę domową.

Więcej: gazeta.pl