Jak wskazuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w komunikacie prasowym, ustawa ta jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną, czyli pielęgniarki oraz lekarza nad uczniami, a także podnosi znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

Świadczenia w ramach ustawy realizowane będą w gabinetach profilaktyki zdrowotnej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę, a w przypadku świadczeń stomatologicznych - w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub w dentobusach - przypomina NIPiP. Higienistka stomatologiczna będzie mogła uczestniczyć również w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

NIPiP zwraca uwagę, że ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nakłada nowe obowiązki na osoby sprawujące opiekę zdrowotną, polegające na udzielaniu świadczeń, jak również współudział z innymi podmiotami. Po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

- Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie - podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz przez Instytut Matki i Dziecka.