Nowy wiceprezes NRL Paweł Barucha  (Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach) pełnił wiele funkcji w samorządzie lekarzy i lekarzy dentystów, był m.in.: 

 • prezesem ORL VIII kadencji i VII kadencji
 • delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII, VII i VI kadencji
 • członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji
 • członkiem komisji ds. rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu
 • członkiem komisji ds. rejestracji praktyk prywatnych i prywatyzacji
 • członkiem kolegium redakcyjnego "Eskulapa Świętokrzyskiego".

Przypomnijmy, że Paweł Barucha w 2015 r. kandydował na posła RP.

Poinformował wówczas: Zawsze uważałem i nadal uważam, że w Izbie Lekarskiej poglądy polityczne nie mają znaczenia. Nie ma jednak możliwości uniknięcia kontaktów z politykami, jeżeli chcemy przedstawiać swoje racje i poglądy na funkcjonowanie ochrony zdrowia. Jeżeli mamy być skuteczni to nasz głos musi być słyszalny. Nie otrzymałem propozycji kandydowania jako lek. dent. Paweł Barucha, ale jako prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Tu pragnę zaznaczyć, że nie jako członkiem PiS, bo od momentu wyboru na funkcję prezesa nim nie jestem.

W Prezydium nowej NRL znaleźli się także, reprezentujący lekarzy dentystów:

 • Halina Borgiel – Marek OIL w Katowicach
 • Dariusz Samborski OIL w Lublinie

Regulamin Naczelnej Rady Lekarskiej stanowi, że co najmniej jednym z wiceprezesów i dwoma członkami Prezydium NRL są lekarze dentyści. 

Lekarze dentyści w NRL

Członkami 50-osobowej Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji zostało 11 lekarzy dentystów (kolejność alfabetyczna):

 • Paweł Barucha OIL w Kielcach
 • Halina Borgiel – Marek OIL w Katowicach
 • Leszek Dudziński OIL w Olsztynie
 • Radosław Maksymowicz OIL w Rzeszowie
 • Dariusz Paluszek OIL w Warszawie
 • Marek Rogowski OIL w Bydgoszczy
 • Dariusz Samborski OIL w Lublinie
 • Andrzej Siarkiewicz OIL w Warszawie
 • Maciej Sikora OIL w Kielcach
 • Marcin Szczęśniak OIL w Gdańsku
 • Jolanta Szczurko OIL w Białymstoku

Aktywność Komisji Stomatologicznej NRL

Zgodnie z przepisami, określającymi zasady funkcjonowania Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes NRL do spraw lekarzy dentystów jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL. 

Prezydium Komisji Stomatologicznej tworzą (co do zasady):

 • przewodniczący Komisji, wiceprezes NRL (z urzędu);
 • wiceprzewodniczący (jeden lub dwóch)
 • sekretarz
 • zastępca sekretarza
 • członek Prezydium

Komisję Stomatologiczną NRL tworzą:

 • wszyscy lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej;
 • reprezentanci wszystkich OIL – przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich lub inne osoby wskazane przez okręgową radę lekarską;

Struktura i forma działania Naczelnej Rady Lekarskiej 

NRL kieruje działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej w okresie między Krajowymi Zjazdami Lekarzy.

Zgodnie z regulaminem NRL podczas pierwszego posiedzenia Rada dokonuje spośród swoich członków wyboru: trzech wiceprezesów NRL, sekretarza NRL, zastępcy sekretarza NRL, skarbnika NRL oraz pięciu członków Prezydium NRL, którzy wraz z prezesem NRL tworzą Prezydium NRL.

NRL:

 • podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów;
 • może powoływać, w drodze uchwały, komisje i zespoły, stałe lub doraźne;
 • określa, w drodze uchwały, zadania powołanych komisji lub zespołów;
 • odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Prezes NRL:

 • kieruje pracą NRL i Prezydium NRL;
 • przewodniczy obradom NRL i Prezydium NRL;
 • reprezentuje NRL i Prezydium NRL;
 • dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Naczelnej Izby Lekarskiej.

W razie nieobecności prezesa NRL, jego funkcję pełni jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Prezydium NRL.

Sekretarz NRL nadzoruje wykonanie uchwał NRL i Prezydium NRL, chyba że Prezydium NRL powierzy nadzór nad wykonaniem określonej uchwały innemu członkowi Prezydium.

Skarbnik NRL odpowiada za gospodarkę finansową Naczelnej Rady Lekarskiej.