• Minister zdrowia powołał Radę ds. stomatologii zarządzeniem 31 sierpnia
 • Rada składa się m.in. z krajowych konsultantów w różnych dziedzinach stomatologii
 • Przewodniczącym Rady ds. stomatologii został Paweł Barucha, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL  

Rada ds. stomatologii. Głos dentystów w pracach MZ

Utworzenie Rady do spraw stomatologii to postulat samorządu lekarskiego, spełniony przez Ministerstwo Zdrowia po rozmowach z przedstawicielami NRL. Chodziło o konieczność wzmocnienia głosu lekarzy dentystów podczas planowania i organizowania systemu opieki stomatologicznej w Polsce. Przewodniczącym tej Rady będzie wskazany przez Prezydium NRL Paweł Barucha, wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL. 

Wiceprezes NRL zwraca uwagę, że stomatologia to dziedzina, której Ministerstwo Zdrowia powinno poświęcać więcej uwagi.

- Problemy, z jakimi mierzy się stomatologia, która jest obecnie prawie w całości poza publiczną ochroną zdrowia, powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami lekarzy dentystów, znającymi realia od środka. Stomatologia musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, więc bezpośredni dialog organizatorów systemu z jego uczestnikami jest niezmiernie ważny. Liczę na dobrą współpracę – powiedział Paweł Barucha. 

Stomatologia gorsza siostra medycyny. Czy Rada to zmieni

Wiceprezes NRL będzie przewodniczył Radzie do spraw stomatologii przez pierwsze pół roku. Co pół roku zamiennie na czele Rady będzie stał przedstawiciel samorządu lekarskiego oraz przedstawiciel resortu zdrowia.  

Rada do spraw stomatologii powołana została Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 31 sierpnia. Jak czytamy w dokumencie, Rada jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Co z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Do pilnych zadań Rady należeć będzie zapewne sfinalizowanie kwestii podwyższonych wycen m.in. z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Sprawa jest pilna, tym bardziej, że - jak się okazuje - wciąż zasadnicze decyzje nie zostały podjęte w Ministerstwie Zdrowia. 

Jak dowiaduje się infoDENT24.pl pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się prawdopodobnie 16 września 2022 r.

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie: 

 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym; 
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii; 
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów; 
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów, o których mowa w pkt 2; 
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej; 
 • zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

Skład Rady ds stomatologii: 

 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie protetyki, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, 
 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, 
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, 
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, 
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, 
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia; 

Wśród zadań Przewodniczącego Rady jest zwoływanie posiedzeń, prowadzenie, ustalanie ich porządku, planowanie i organizowanie pracy Rady. Ma on możliwość powołania grupy roboczej.