Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 83 947,50 zł na okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Termin składania ofert: 30 marca 2022 r.

Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego OW NFZ: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16.

Otwarcie ofert 5 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Delegatury Lubelskiego OW NFZ w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12C.

Termin ogłoszenia rezultatów rozstrzygnięcia postępowania 29 kwietnia 2022 r.