Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 374,85 tys. zł w okresie rozliczeniowym od 1 września do 31 grudnia 2016 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 7.

Oferty należy składać do 1 lipca 2016 r.

Otwarcie ofert: 5 lipca 2016 r.