• Pełnomocnik zajmujący się m.in. kwestiami barier w dostępie do zawodu to jedna z inicjatyw prezesa NRL Łukasza Jankowskiego, wpisująca się w program „Samorząd przyszłości”
  • Podczas I posiedzenia NRL wybrano także wiceprezesów Rady. Są to: Paweł Barucha (dentysta), Klaudiusz Komor i Mateusz Kowalczyk
  • Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie stałych komisji i zespołów NRL oraz wybrano ich przewodniczących

Pełnomocnik prezesa NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami 

Funkcję pełnomocnika objął lek. Oleg Nowak, a jego rolą będzie przybliżenie problemów, z którymi borykają się na co dzień lekarze i lekarze dentyści z niepełnosprawnościami – w tym z barierami w wykonywaniu zawodu – oraz proponowanie i wypracowywanie konkretnych rozwiązań, które samorząd lekarski będzie mógł wdrażać lub o wprowadzenie których będzie zabiegał u decydentów.

Wiceprezesi NRL

Wiceprezesami NRL zostali: Paweł Barucha (dentysta), Klaudiusz Komor i Mateusz Kowalczyk.

Na nowego sekretarza NRL wybrano Grzegorza Wronę, a na jego zastępcę Pawła Doczekalskiego.

Skład Prezydium 

W skład Prezydium NRL weszli: Halina Borgiel-Marek (dentystka), Damian Patecki, Mikołaj Sinica, Piotr Kalkowski, Dariusz Samborski.

Funkcję skarbnika ponownie powierzono Grzegorzowi Mazurowi.

Przewodniczący komisji  

Na posiedzeniu podjęto również uchwały ws. stałych komisji i zespołów NRL oraz wybrano ich przewodniczących:

Komisja Etyki Lekarskiej – Artur de Rosier,
Komisja Finansowo-Budżetowa – Jan Kowalczuk,
Komisja Kształcenia Medycznego – Damian Patecki,
Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Stefan Sobczyński,
Komisja Organizacyjna – Paweł Czekalski,
Komisja ds. Młodych Lekarzy – Paweł Doczekalski,
Komisja ds. Sportu – Marcin Szczęśniak,
Komisja Legislacyjna – Jerzy Jakubiszyn,
Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mery Topolska-Kotulecka,
Zespół ds. wizerunku zawodu lekarza i lekarza dentysty – Łukasz Szmygel,
Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia – Piotr Pawliszak,
Zespół ds. e-zdrowia – Michał Gontkiewicz.
NRL zadecydowała również o tym, kto będzie kierował pracami ośrodków:

Szefowie ośrodków

Ośrodek Współpracy Zagranicznej – Wojciech Domka,
Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa – Ryszard Szozda,
Ośrodka Bioetyki – Mariusz Goniewicz,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – Artur Drobniak,
Ośrodek Kultury i Dziedzictwa Historycznego – Jarosław Wanecki.
Na stanowisko koordynatora Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich na okres IX kadencji NRL powołano Artura Płachtę.

Rzecznikiem Praw Lekarza została Monika Potocka.

Do pełnienia funkcji mediatora w NIL wybrano Marzennę Plucińską.