• Najbliższe posiedzenie KS NRL odbędzie się 17 i 18 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela)
 • Do zadań KS NRL należy m.in. opiniowanie organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych; wspieranie w istotnych sprawach indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • W skład KS NRL wchodzą lekarze dentyści: wszyscy członkowie NRL oraz przewodniczący KS ORL (albo osoby wskazane przez ORL)
 • Szefem KS NRL IX kadencji jest Paweł Barucha

 

Posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL

Harmonogram posiedzeń KS NRL w 2023 r. 

 • 17-18 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela)
 • 8 września 2023 r. (piątek)
 • 27 października 2023 r. (piątek)
 • 1 grudnia 2023 r. (piątek)

Posiedzenia KS NRL odbyły się:

 • 20 stycznia 2023 r. (piątek)
 • 3 marca 2023 r. (piątek)
 • 14 kwietnia 2023 r. (piątek)

Zadania Komisji Stomatologicznej NRL

Zadaniem Komisji jest przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej.

KS NRL uczestniczy w kształtowaniu współpracy międzynarodowej NRL z zagranicznymi organizacjami lekarzy dentystów

Do zadań KS NRL należy w szczególności:

 • przedstawianie opinii w sprawach i problemach dotyczących lekarzy dentystów w zakresie:
  organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych;
  indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;organizacji lekarskiego samorządu zawodowego;
  ordynacji wyborczej do organów izb lekarskich;
  etyki lekarskiej;
  młodych lekarzy dentystów i studentów stomatologii;
  ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów;
  lekarzy dentystów cudzoziemców;
  budżetu i finansów Naczelnej Izby Lekarskiej;
  spraw bytowych lekarzy dentystów  i ich rodzin;
 • kooperacja z Ośrodkiem Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie działalności zagranicznej i współpracy międzynarodowej Naczelnej Izby Lekarskiej w odniesieniu do lekarzy dentystów;
 • współpraca ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów w kraju, a szczególnie z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami państwa;
 • monitorowanie sytuacji demograficznej lekarzy dentystów na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz opracowywanie analiz i wniosków;
 • monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania tych świadczeń, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania;
 • opracowanie projektu koszyka świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem priorytetów przyjętych przez Naczelną Radę Lekarską oraz udział w opracowaniu rzeczywistych cen tych świadczeń na podstawie przyjętych standardów;
 • udział w pracach nad tworzeniem systemu ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii;
 • zbieranie i analizowanie informacji o sytuacji epidemiologicznej ludności w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • opracowanie i przedstawienie koncepcji kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów oraz sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;
 • przedstawianie opinii do projektów aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz na działalność i organizację opieki stomatologicznej w kraju;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Naczelną Radę Lekarską.

Uprawnienia KS NRL

Komisja Stomatologiczna NRL może:

powoływać stałe lub doraźne zespoły (grupy) robocze oraz wybierać z pośród swoich członków osoby odpowiedzialne za prace tych zespołów. Do pracy w tych zespołach (grupach) mogą być zapraszane osoby spoza składu KS.
powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań.
realizować zadania we współpracy z komisjami stomatologicznymi okręgowych rad lekarskich oraz komisjami problemowymi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Skład Komisji Stomatologicznej NRL

W skład Komisji Stomatologicznej NRL wchodzą lekarze dentyści:

 • członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich albo osoby wskazane przez okręgową radę lekarską.

Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej jest wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będący lekarzem dentystą.

Prezydium Komisji składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza , zastępcy sekretarza oraz członka prezydium komisji.