• Prezydium NRL zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej miała 3 dni robocze na zapoznanie się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jako że to obszerny i skomplikowany, bo odnoszący się do wielu zagadnień, uregulowanych w wielu różnych aktach prawnych projekt, to wyznaczenie takiego terminu  nie licuje z powagą, znaczeniem i zakresem spraw poddanych regulacji w opiniowanym projekcie, podkreślają samorządowcy w stanowisku na temat projektu. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia kierunek projektowanych zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do uproszczonego trybu przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Projektowane przepisy przewidują dodanie nowych wymogów przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pod warunkiem:
- przedstawienia promesy zatrudnienia od przyszłego pracodawcy będącego tzw. szpitalem covidowym 
- znajomości języka polskiego.

Samorząd lekarski już w trakcie prac legislacyjnych w 2020 r. podnosił jak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest zapewnienie, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Polsce, nawet w czasach pandemii i w podmiotach dedykowanych do opieki nad pacjentami covidowymi, znał na odpowiednim poziomie język polski.

Lepiej późno niż wcale

Niestety od roku wydawane były przez ministra zdrowia decyzje o zgodzie na wykonywanie zawody lekarza i lekarza dentysty osobom, których znajomość języka polskiego nie była w żaden sposób weryfikowana, więc nieco to spóźnione działanie.

Tyle że regulacje dotyczące obydwu uproszczonych trybów przyznawania prawa wykonywania zawodu pozostają niedoskonałe. Należy tak zmodyfikować treść projektu ustawy, by  w sposób jednoznaczny określała co w odniesieniu do znajomości języka polskiego jest wymogiem do przyznania prawa wykonywania zawodu, a co jedynie dowodem spełnienia tego wymogu. W przypadku jednak, gdy dowód ten wzbudzi wątpliwości co do jego zgodności z prawdą, organ przed wydaniem decyzji administracyjnej winien mieć wyrażoną wprost w przepisach ustawy możliwość weryfikacji spełniania warunku znajomości języka polskiego, podkreśla Prezydium NRL.

 

Więcej o stanowisku NRL tutaj