PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL wyjaśnia wątpliwości w sprawie cyfrowej dokumentacji medycznej

Autor: nieck • Źródło: en
16-12-2020, 14:30
Naczelna Rada Lekarska odpowiada na najczęściej pojawiające się wątpliwości co do prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4) karta badania diagnostycznego.
 

Dokument EDM musi być prowadzony w jednolitym formacie określonym przez zdefiniowany centralnie szablon, musi być podpisany jednym z przewidzianych  przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia rodzajów podpisu elektronicznego, więc o ile e-receptę oraz e-skierowanie można wystawić w systemie gabinet.gov.pl, o tyle dokument określony we wspomnianym wyżej  Rozporządzeniu ws. EDM wymaga posiadania programu gabinetowego do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Niemniej jednak Naczelna Rada Lekarska nie rekomenduje wstrzymywanie się placówek nieprowadzących żadnego dokumentu EDM z przechodzeniem na dokumentację elektroniczną. Zwraca tylko uwagę , że uprawnieniem placówek medycznych jest możliwość starannego przygotowania inwestycji w tym zakresie. Z tego też względu, w ostatnich dniach NRL wystąpiła do Ministra Zdrowia o pilną aktualizację wydawanych na podstawie art.8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia „Minimalnych wymagań dla systemów informatycznych usługodawców”. Aktualizację, uwzględniającą wymogi procesu wymiany dokumentów EDM. Oświadczenia dostawców o spełnianiu lub niespełnianiu tych zaktualizowanych wymogów będą  dla prowadzących placówki medyczne ważną wskazówką przy decydowaniu się na zakup konkretnego produktu.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   e-system   dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH